Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

{jakož v řečených slovích votec učinil}marginální přípisek mladší rukou zuostalém diel vedlé práva naň příslušný má mieti a dědicky jím vládnúti, nebo poněvadž vlastní nízkost vypravuje ten otec řečenými slovy, nemá slyšán býti. Také poněvadž by ten byl dědic, jehož tělesné smiešenie okazuje, a již dotčený otec s již psanú ženú jakožto s svú vlastní bydlil jest a jí zjevně jakožto ženú svú vládl jest, aniž ji jakožto v cizoložstvu zastiženú a dostatečně vedlé práva duchovnieho zpuosobu {duovodu}meziřádkový přípisek mladší rukou z toho přesvědčenú z luože svého neodehnal a potom tepruv již řečené dietě pravil jest býti počaté a porozené. To dietě z manželstvie pošlé jakožto dědic má jmieno býti, zvláště poniž {evá}meziřádkový přípisek mladší rukou lidé súdie z jedné věci toliko.

O poručníciech a zprávciech sirotkóv, bláznóv a o jich zboží

Když některaký měštěnín umřel bieše a když dietětem svým zbožie dědičné i mohovité bieše zuostavil, žádného zprávce nad nimi neustaviv, otázáno jest bylo, kto by takové zbožie měl zpravovati. {poručník nemá li statku svého, uruč sirotší}marginální přípisek mladší rukou Jimžto bylo jest odpověděno takto: ktož poslední vuole zpósobenie obmešká, těch miesto rychtář a přísežní zprávce neb šafáře a obránci viery hodného s slušným uručením, ač jinak nejsú ujištěni, takému zboží a mláďátkóm mají dáti. A ten zpravuj to zbožie, dokudž osoby, jimž jest poručeno, k dospělým neb dokonalým letóm nepřijdú. A též má učiněno býti, ač by kto zuostavě zbožie a dědice let nedošlé umřel by bez kšaftu.

Zprávce a poručníci nejsú vždy krevní neb přietelé

Ač příbuzní vedlé krve přirozené jsúc zdáleni, žádají, aby jim sirotci byli vydáni. Ti zastaviece rukojmie, že každý rok chtie s jich zbožie jistý zisk vydávati a vespolek shromážditi, radějí sirotci mají jim býti poručeni, nežli bližším svým vedlé krve, jenž by takového uručenie odpierali učiniti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).