Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<47r47v48r48v49r49v50r50v51r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

a nešťastné zvykli sú přicházeti, o nichž jakožto o budúcích příhodách nemuož jistota jmiena býti, k témuž čti pořád.

V které příhodě škoda placena bývá

Ve dvojí zvláště příhodě žalobníku nemá ze škod spravedlnost býti odepřena a obžalovaný k jeho žalobě má odpoviedati. První: o škody dědičné, druhá: ze škod slíbených, protož žaluje li žalobník, {stane li se komu škoda na dědictví}marginální přípisek mladší rukou že skrze obojí na jeho dědině učiněny, o toliko záhonuov neb o toliko jitr někto škodu ročně {v roce}meziřádkový přípisek mladší rukou jemu jest učinil v tolika neb v tolika měřiciech obilé, jenž by byl přijal, by řečené záhony neb jitra svými semeny byl osál, nebo žaluje li, {přestaví li kto mezi}marginální přípisek mladší rukou by súsed krumfešt zakládaje k stavení domu svého, meze vlastnie přestúpil by a drny jeho stezky zrušil, nebo stěny zvláštnie k jeho domu, jakož on na své peníze vystavil, zdělati odpieral by, neb kapalici nebo vodoteč střechy své po svém žlabu vlastniem k struze a na ulici obecní netbal by vyvésti, skze něž by škodu vzal, po tej a takové příhodě má se žalujíciemu spravedlivé státi a obžalovaný jeho žalobě odpoviedati. Též nápodobně ze škody slíbené. Jako u příkladě: {škody slíbené platiti}marginální přípisek mladší rukou Jindřich puojčil peniez Kundrátovi pod tú výmienkú, nezaplatí li jemu na určený čas, aby je vyjednal na škodu, kterúžto škodu Kunrád slibuje jemu zaplatiti, jako i jistinu. V tej a takové příhodě Kunrád připraven jsa před súd, od Jindřicha má ze škody jeho žalobě odpoviedati, a má jemu súdce o to spravedlivé učiniti vobojí. Však příhodě předepsané od žalobníka dřieve než dlužníka svého neb obžalovaného před súd zavolá, takové osvědčenie oznámené neb výstraha má učiněna býti, nebo na první škodu {o obvedení škody}marginální přípisek mladší rukou dědičnú má rychtáře a přísežné k opatření škody, z níž chce žalovati na dědictvie, vésti a jim miesto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).