Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jinému, žaloba naň bude jako na nájemníka a dlužen bude zaplatiti, by pak i z nevědomie učinil nebo poniž {evadž}meziřádkový přípisek mladší rukou jest poblúdil v svém skutku, nenie duovodné nevědomie.

O nalezení cizích věcí

Kapitola o vyznávaních, která sú škodná a která nic

Některací listem tážíce se psali sú takto: jeden host přišed k nám, jednomu z našich spoluměšťan kuoň obstavil jest, a když o ten kuoň před súdem chtěl žalovati, žádal jest s námi mluviti a raditi se, vyznal jest před námi, že čas, jakž jest ten kuoň ztratil, dvě létě sú minuly, a potom před súdem v žalobě své tři léta jest jmenoval. I jest otázka, má li toho vyznánie změněnie jemu ke škodě býti. {Vyznání před súdem jest stálejší než krom súdu}marginální přípisek mladší rukou Na to odpověděno jest konečně, že bez odporu prvnějšieho vyznánie, jenž jest před přísežnými v rozmlúvaní jakožto před rádcemi, kteřížto což by tu slyšali, věrně mají při sobě zachovati a nezjevovati, předpověděný žalobník učinil jest druhé vyznánie před súdem, kteréž moc má a vedlé toho má se jemu spravedlivé státi. Avšak v hlavních přech, jakož sú zlodějstva, vraždy a k tomu podobné, ač by strana s rozmyslem před přísežnými v rozmlúvaní některé věci k tomu příslušné pravila a potom před súdem takových věcí přela by, na to přísežní pilně pomyslé, aby straně odporné stalo se spravedlivé.

Opět zapsaný vyznal li by co před súdem i to vyznánie moc jest jmělo, a protož zpět vyznánie kromě súdu učiněné nenie takéž moci, neb práva ani kterakým poznáním buď odsúzeno.

Opět vyznánie učiněné samému sobě žádnému se nehodí, protože ižádný v své vlastnie při nemuož svědkem býti, ale vyznávajíciemu samému proti sobě muož dobře věřeno býti.

Opět při vyznání potřebie jest, aby někto dobrovolně vyznával a bez přinucenie, nebo kteréž by bylo vyznánie

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).