Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jim bylo svědomo o ztrátě té čieše, jednoho každého pod mocí přísahy skutečně učiněné sú tázali, a když každý samého se i jiné jest vymlúval, takovýto ortel sú vynesli: ač by mezi lidi dobropověstné mezi mnohé spolusedície malá nádoba byla postavena a pili by z nie všichni, a potom by ztracena a ukradena byla, a všichni, i ten, jenž nádoby puojčil, i jiní rozdielně jsúc zaklínáni a tázáni jsúc odpověděli by, že sami se i své spolutovaryše nadějí se nevinné býti, jeden každý z nich dá jednostejně penieze, aby nádoba zaplacena byla vedlé rovného šacovánie.

O věcech k schování daných

Sestra Pezoltova žalovala na Jakle, že jemu jedno Post fo 44cizojazyčný text {když rytíř některaký žaloval na měštěnína}marginální přípisek mladší rukou plátno dala k schování do jeho příbytku, kteréž jest ztratil, i žádal jest, aby jemu bylo usúzeno vedlé práva, má li mu je zaplatiti, poněvadž je uložil do příbytku cizieho a ne do vlastnieho, anebo co by v tom za právo bylo. K tomu Jakl odpověděl, že jest je vložil v tak dobrý příbytek, jakož je byl on složil, člověka viery hodného, v jehožto pokoji jest s jinými jeho věcmi řečené plátno potratil z příbytku, a toho by chtěl dovésti vedlé zpuosobu práva. Na to bylo ortelováno, že má dovésti, že by své vlastnie věci s tiem potratil. Tehda žalobník otázal, kterakým obyčejem, ortelem jest přisúzeno, že přísahú.

O nájmiech a pronajetí neb zástavě

Podruh najme li duom neb komoru v domě hospodářově, ač před cílem toho najetie kúpil by sobě duom vlastní, proto bez vuole hospodáře a odpuštěnie z komňaty najaté nemá se vybrati, leč činži úplně zaplatí. Nápodobně ač by hospodář duom prodal dřieve, než by čas nájmu komňaty podruhovi

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).