Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

téhož času póhon slovy třikrát se předkládá a hned v témž súdu se koná a zapsánie děje se a to v prostých súdiech. Ale v zavitých súdiech tři dni pořád zběhlé psanec se pohoní a čtvrtý den vedlé zapsánie bývá odsúzen. A jestliže by psanec po trojím zapsání v súdu by se postavil, bez dalších cíluov neb odkladuov a súduov k žalobám obyčejem očištěnie, obráněnie neb jiným obyčejem, jenž by jemu potřebný byl, odpoviedati bude.

Nebývá třikrát pohoněn, ktož pokoj skutky ruší

Posúzeno jest, aby ktožkoli pokoj od rychtáře uložený přerušil by skutkem před očima přísežných a utekl by, proto hned první súd byl zapsán.

O póhonech k súdu

Jestliže člověk pro kterou příčinu potřikrát k súdu po tři pořádné súdy maje býti pohnán, prvním puohonem doma byl by zastižen a nalezen, ač by potom dvú póhonú potomních se schoval a doma nebyl nalezen, takoví však póhonové moc obdrží pevnosti a strana odporná na něm v třetí súd obdrží a dosáhne, čehož miení.

O puohonu v domě vlastniem

Pohnaný v súdu v vlastniem domu před čeledí, ač od posla póhonného ty časy doma nebyl by nalezen, avšak jestliže den súdný před hodinú súdu od posla neb od přísežných v městě byl by viděn, nemuož dovésti, by doma nebyl.

Pakli by viděn byl, an do města vcházie, když již rychtář na súdné stolici sedí, domněn jest nebýti přítomen a puohon učiněný nepřipudil jest jeho k stání v súdu.

O smlúvách a výmienkách, totiž rukojemstvie, leženie, škod nákladuov zaplacenie

Příklad kladu: Petr zastavil Pavlovi dvě kopě úroku v jistých peněziech pod túto výmienkú: jestliže v čas ku placení uložený nevyplatil by jich, aby jeho Pavel prodal, jakž by mohl. A jestliže by při tom prodaji nedostalo se jistiny, že jemu to chce nahraditi. I když jest čas přišel, když jest Petr řečených dvú kop úroku nevyplatil, a Pavel je za méně peněz prodal, slíbiv tomu, jenž jest kúpil, že jemu vedlé práva měsckého chce zaplatiti, totiž že každú kopu měl by dáti za většie penieze, než sú jemu byly zastaveny na výplatu, i tieže se Petr: dlužen li jest ten, ktož kúpil řečený plat, za menšie penieze, {nebyl by povinen aneb dlužen zase prodati za takéž peníze}marginální přípisek mladší rukou jakož jej kúpil. Druhé ten slib, kterýž jest Pavel súkopu svému

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).