Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nápodobná {věc}meziřádkový přípisek soudobou rukou, nález proti straně vynesený moci nemá mieti, nebo když překážka pomine, jestliže strana stane, témuž právu má se radovati {svobodu míti}meziřádkový přípisek mladší rukou, kteréž jest jí první čas příslušalo.

Opět pošle li strana posla pro duovod hodného nestánie, jenž by na cestě lapen byl, umřel neb jinú překážku měl, skrze to práva svého neztratí. Ale když ta překážka přestane a nebo strana by jej opatřila, bude li živ, má se s ním k súdu přiblížiti. A když dovede i svú vlastní i poslovu nuznú potřebu, taková strana též muož žalobu vésti neb odpierati vedlé práva, jako by sprvu byla učinila, by překážky neměla.

Vězenie a povodeň ne vždy mohú ve třech dnech okázány býti

Položenie roku k právu Petrovi a Václavovi v pátek po sviečkách pro příčinu dluhu Václav se postaviv, týž dluh obdržal na Petra nestáním ku právu, potom o středopostí Petr přišel s listem věřicím, v němž psáno bylo {nestáním ku právu spravedlnost tratí}marginální přípisek mladší rukou, že pro hodnú příčinu, totiž pro službu pána svého, nemohl jest k súdu státi k času určenému. I jest otázka: obdrženie dluhu od Václava má li býti zrušeno? Odpověděno jest úsudkem, že nic, nebo poněvadž čtyři sú nuzné potřeby. Tehda chce li kto dovésti překážku nemoci a zaměsknání věcí obecní neb panské služby, toho dne neb ve třech dnech pořád zběhlých poslem věrohodným nebo listy svého nestánie dokáže.

Ale jímanie, jenž by se straně k roku jdúcí přihodilo na cestě, neb povodňové, vždycky mají skrze posly ve třech dnech dokázáni býti, protož v takových příhodách strana nepřítomná radovati bude roku jedinkému.

O úrociech a úročníciech

Úročný člověk nebo purkrechtní od pána toho úroku muož vždycky pro zadrženie úroku fentován býti bez súdu. Opět ač purkrechtník nebo úročník přemožen by byl, že by základu neměl za tři léta úroky zadržané, tehda pán muož se v jeho zbožie uvázati.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).