Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nebo starosti. Pověděno má býti, že od nás lepšie stavenie súsedovo muož býti oblepšeno, ale nemuož býti horšie, leč by co jmenovitě bylo vymieněno.

Stavěti zhuoru navýš a doluov v hlubokost žádnému se nebrání

Každý člověk na svém dně neb na své zemi jakož na zvýš muož stavěti, též i na hluboko slušie jemu kopati, leč by to činil k svému užitku úmyslem škody neb škozenie.

Ktož má právo k studničné vodě, má právo i k stezce té studnice

Ktož má právo k vážení vody, zdá se, že i cestu k studnici má, a ktož k studni chuozí cestu má toliko, příslušieť, aby jemu neslušalo tudy s vozem jezditi.

Opět jestliže studnice přeschne a opět vodu vyprýští, skrze to služebnost {nápad}meziřádkový přípisek mladší rukou se neztracuje, nebo ta služebnost nenie ztracena skrze netbanlivost ani skrze proviněnie.

O přísed {í}meziřádkový přípisek mladší rukouciech v zavitém súdu

Přísedící, jenž v městečkách v zavitých {zahájených}meziřádkový přípisek mladší rukou súdech nebo v súzení velikých pří pro posilněnie práva přidáni bývají, jediné leč v ten čas učiní přísahu, jakož sú konšelé při svém volení přisáhli, v žalobách a v svědectviech nemají moci jako přísežní, nebo nečiní skutku vlastnieho, ale skutek přísežných téhož času, jichžto snad málo jest v počtě, i pomáhají jim a potvrzují jich.

O nuzných potřebách

Čtyři sú příčiny hodné nestánie ku právu, jenž obecně slovú herrnuotcizojazyčný text {panská potřeba}meziřádkový přípisek soudobou rukou, prvnie: nemoc neposmířená, druhá: urozenie, třetie: povodeň, čtvrtá: obecnie nebo panská potřeba. A proti tomu nestání nález panský z práva nemá vynesen býti.

Ktož nestojí ku právu, má okázati nuznú potřebu ve 3 dnech

Ač by strana nemohla státi k určenému času z hodné nebo nuzné potřeby, za tři dni má prodlenie mieti, a jestliže by, přibližujíc se k rokování, opět z hodné příčiny měla by překážku, jakož jest vězenie neb

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).