Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<33r33v34r34v35r35v36r36v37r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

za svuoj oddiel, což na nie dědičně po smrti rodičóv příslušalo. Dále pravieci, že dobrovolně povolila jest až do této chvíle, aby již řečená Alžběta, sestra jejie, v tom domě přebývajíc, což by mohla, užívala.

K tomu Alžběta odpověděla řkúc, že by ten duom i sladovna její byli, a k duovodu toho se jest podvolila tak, jakž přísežní konšelé rozkáží a usúdie, abych dovodila. Dále pravieci, že již řečené dědictvie pokojně držala a jím vládla mnoho let bez nároku a odporu všelijakého a s toho všelijaká práva měscká se všelijakých užitkóv jest platila, i žádala jest, aby jie súdem bylo nalezeno a vyrčeno, měla li by ona spravedlivějie své obdržeti, než by jiným měla toho odsúzena býti.

Jimžto odepsáno bylo: vynesený ortel vám na dřieve řečené strany odpisujem takto: jestliže je Alžběta již řečené dědictvie, totiž duom a sladovnu, sobě před rychtářem a před konšely, jakož právo žádá, dovede býti odevzdány, a po takovém odevzdání dovede li, že jest to dědictvie rok a den, jakož čas zapsánie svědčí, bez narčenie pokojně požívala, tohoť má užiti. Pakli toho duovodu by neměla, tehda Petra, sestra jejie, toho domu i sladovny diel dědičný vezme, pokudž na ni příslušie.

O obstavení volóv a krav

Jestliže kto druhému vuol, krávu nebo býka velikého nařekl by právem, jenž slove anvank,cizojazyčný text totiž jímaním, dá rychtáři 12 peněz. {Jemné}marginální přípisek mladší rukou Opět od každého mladého dobytčete 4 penieze. Opět ač by kto které hovado malé nebo veliké {kradmo}marginální přípisek mladší rukou zabil, bude li přistižen a neokáže, od koho je má, sám třetí se na kříži očistí, a padne li v přísaze, má tresktán býti v súdu vedlé jakosti viny. {Řeznické právo}marginální přípisek mladší rukou Opět ktož by koli maso na trh vezl nebo nesl, téhož masa kuoži sebú vezmi, a neučiní li toho, rychtáři ve 12 peněziech odpoviedaj.

Koni mohú býti staveni pod kovánie

Nalezeno jest zde právem mnichóm, kazatelóm a kováři řečenému fegensnutcizojazyčný text, že starodávní obyčej kovářský byl jest, že koně lidské v svých výhniech nebo kovárniech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).