Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<16v17r17v18r18v19r19v20r20v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

ten proti přikázaní vydal by je jednomu bez vědomie druhého, a druhý přijda požádal by týchž peněz od něho, otázka jest, co by v tom práva bylo. Na to odpověd jest taková, že požádaní zbožie rozumné jest a spravedlivé. Avšak poněvadž hospodář vyznal by, že jest penieze jednomu z dřieve řečených vydal, poněvadž proti přikázaní obú dvú, jenž sú jemu penieze dali schovati, učinil, slušně dlužen jest druhému z polovice peněz vedlé spravedlnosti odpoviedati. {to jest dáti}marginální přípisek mladší rukou

Když obžalovaný nechce k žalobě odpoviedati

{U}textový orientátor Jestliže obžalovaný jsa k súdu připověděn stál by a slyše proti sobě žalobu, neodpověďal by tomu, ani příčiny proč neodpoviedá, nepoložil by, ale prostě tak dlúho mlčal by, až i súdce od súdu vstal by, ten ve při padne a žalobník ji obdrží plným právem.

O žalobě o poručenství {jelikožto k svědkóm}meziřádkový přípisek mladší rukou

{W}textový orientátor Žaloba kšaftovnie vždycky potřebuje svědkóv, protož takový žalobník jestliže nedie v žalobě, že má svědomie, a obžalovaný provede svú při neb zavíže se, {zaváže se}meziřádkový přípisek mladší rukou že chce provésti, od takových nesnází žalobníka vedlé spravedlnosti bude zproštěn.

O nestání ku právu

{X}textový orientátor Jestliže obžalovaný zmešká rok složený z příčiny svědkóv, kteréž jest slíbil postaviti, proto ne v každé při padá. O tom znamenaj, že dvuoj jest žalobník: jeden slove jistec prvotní, principál, kterýž žaluje o vlastní věc, v kteréž obžalovaný dlužen jest jemu odpoviedati, a takové žalovánie jest súženého práva, takže zmeškání roku složeného obžalovanému jest k škodě. Jiný žalobník slove póvod, jako kdyžto propadne pokutú rychtáři, a on naň žaluje toliko pro zisk úřadu svého, a taková žaloba jest lehčejšieho práva, nebo ač kto prodlí nestáním ku právu, avšak z toho nemuož jako za vinného odsúzen býti. Protož jestliže takový obžalovaný po mnohých dnech po odsúzení přijda a svědky

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).