Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<18v19r19v20r20v21r21v22r22v>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

stran běží, tehda jakožto údové hlavy a poníženější vyššieho mají následovati a jemu {se}meziřádkový přípisek mladší rukou nebrániti, ale radějí každý vedlé své možnosti mají jemu pomoci. {útok neb násilé na rychtáře neb konšela}marginální přípisek mladší rukou Ale potupa a útok jemu a jeho úřadu učiněný pro viněnie straně odporné jakžkoli velikému slušně má předložena býti a o přísežných má též rozuměno býti, přihodí li se, že by se kto zprotivil právu.

O žalobě pro úklad vraždy {a ranění}meziřádkový přípisek mladší rukou

{M}textový orientátor Obžalovaný pro úklad vraždy, jenž německy volleistcizojazyčný text slove, jestliže {by}meziřádkový přípisek mladší rukou v čas též vraždy malú ranú a lehce raněn byl, prvé má odpoviedati z toho, že jest ukládal vraždu, nežli žalovati bude z rány. Pakli by na úd byl ochromen neb těžce raněn, tehda slušně má býti připuštěn k žalování.

O žalobě pro zálohy {pro útok, pro naříkanie}meziřádkový přípisek mladší rukou

{N}textový orientátor Ačkoli pro zaviněné nebo pro rány učiněné ktož prvé před rychtář jest přistúpil, ten má prvé žalovati. Avšak ktož by na druhé žaloby činil, nebo jeho čekal neb útok naň učinil, jestliže strana odporná prosí, tehdy prvé má žalovati vedlé práva.

O žalobě o sedání neb pobiezení k bitvě

Ktož druha pobiedí k bitvě, prvé li má slyšán býti v súdě? Odpověd že nic, nebo poněvadž takový žalobce ani skrze svědky, ani sliby,ani přísahú, ale skrze pobiezenie, jenž nenie žádný zpuosob duovodu, úmyslu svého nechtěl jest dovésti, muož prostě neb potvrzením neb odepřením k jeho žalobě odpověděti. {ktož pobiedí druha k bitvě při súdu}marginální přípisek mladší rukou Také skrze pobiezenie, jakož žaloba miení, nemá domněno býti, by spravedlivú při držal, nebo smělost, kteráž z takého pobiezenie pochodí, jest všetečná a nedostatečná, a nemá pohnutie rozumu súdce. Ale jiné jest domněnie potřebné a náhlé, jako když by v miestě tajném muž nahý sám s ženú nahú samú byl nalezen, domněnie jest, že by ji tělesně poznal, a takové domněnie úmyslem súdce nikterak mouž pohnúti.

O témž

{P}textový orientátor Jestliže by kto druha před rychtářem a přísežnými

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).