Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

súdu jest uložen a v ten den obecně od stara dávna súd o všelijaké věci zvykl jest bývati, tehda žalobníku nepříslušie celý den, ale toliko do poledne anebo do tej hodiny, dokudž jiné časy rychtář a konšelé zvykli sú súditi, leč by snad ze zlosti ke škodě žalobníka rychtář a přísežní tej hodiny nedočekajíce vstali by a času téhož ukrátili. Pakli by ten den stranám položený nebýval obecní súd, ale zvláště stranám pro sepřenie té pře, kteráž jest vznikla mezi stranami, čas byl uložen, tehda obojí straně slúží celý den a obžalovaný dlužen jest k žalobě odpoviedati a tento odsudek zakládá se na tom, že dvuoj jest súd: {M}textový orientátor Jeden súd jest pořádný, {t. zahájený}marginální přípisek soudobou rukou jenž má den uložený, v kterýžto den od stara dávna zvykl jest súd bývati; jiný jest súd, jenž neslove pořádný, {zahájený}meziřádkový přípisek soudobou rukou jenž nemá určeného dne, ale k tomu súdu rychtář ukládá den pro uslyšenie pří, kteréž předeň přichodie a toliko těm stranám příslušie. První súd zří toliko k některé částce dne a obecně až ku poledni, ale druhý súd k celému dni. O témž čti dole.

Obžalovaný lépe se muož brániti, nežli od žalobce přemožen býti

{N}textový orientátor Obžalovaný viery hodný a jména dobrého a pověsti radějí má dopuštěn býti k obránění své cti, těla i zbožie, nežli by měl přemožen býti od žalobce svého.

Obžalovaný muož se brániti svědky hostinskými {i neusedlými}meziřádkový přípisek soudobou rukou

{O}textový orientátor V měscké při obžalovaný muož se brániti svědky hostinskými věrohodnými, by pak i v městě nebyli usedlí, neb tak stojí psáno v práviech krumfeštních. {t. v starých práviech}marginální přípisek soudobou rukou Chcme také, aby žádný host a příchozé vo dluh aneb v kteréžkoli při nemohl vésti svědomie hostinského proti měšťanóm, jediné leč by host měl s sebú měštěnína nebo jich viece, a to má býti rozuměno, když host žaluje na měštěnína. Pakli se brání, {hledaj 4}marginální přípisek soudobou rukou dostatečni sú svědkové věrohodní kteracíkolivěk.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).