Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

<<<<<19r19v20r20v21r21v22r22v23r>>>>>
Zobrazit ediční aparát Skrýt obsah

[Generovaný obsah]

nepoctivými slovy okřikna i pobiedil by jeho k bitvě, o tom znamenaj: Takový dvojím obyčejem jest zavinil, totiž slova hanlivá mluvě a k bitvě pobiezeje, a ačkoli pro řeč dlužen jest by byl pokuty dva funty, avšak pro pobiezenie dlužen jest také tři funty, a tak zaplatí pět funtuov. A to jestliže pokáním hnut jsa svú vinu vyznal by tehda, tak lehkú pokutu daj a daj se na milost. {5 funtóv pro haněnie a pobiezenie}marginální přípisek mladší rukou Protož rozuměno má býti, že z pobiezenie k bitvě nepocházé duovod pravý, ale zlé domněnie. A protož ktož by koli všetečně před přísežnými neb v súdu na člověka zachovalého žaluje nebo řečí nízkú jej okřikna směl by jeho k sedání pobiediti, jakožto {bezprávník neb ze cti}marginální přípisek mladší rukou lúpežník a všetečný žalobce zaplatí pokuty čtyry funty, kromě těch pokut, kteréž sú pro haněnie uloženy. Pakli by {bezprávník neb}marginální přípisek mladší rukou lúpežník ze cti takový peniez nejměl, tehda za šest neděl vazbú trestán buď. Pakli jest osoba lehká a nepočestná, tehda k slúpu oprostřed lidí přivázán jsa mrskán buď a z města potom buď vyhnán.

Stavovánie pro penieze a žaloba o zboží

{Q}textový orientátor Na kterémžkoli právě člověk obžalovaného nalezl {host hostě muož staviti pro penieze v každém právě}marginální přípisek mladší rukou by, na tom právě o penieze muož naň žalovati. Ale o zboží, což se dědí a jiných věcí nemohovitých týče, o to musí k tomu právu hleděti, kdež to zbožie leží.

Muož li žalobce a obžalovaný svú při jinému poručiti

{R}textový orientátor Znamenaj: Jestliže obžalovaný s povolením žalobce svého při svú přísežnému by poručil, poručenstvie jest stálé a přísežný jménem {poručenství neb}marginální přípisek mladší rukou šafáře k duovodu svědky muož vésti plným právem. Pakli by žalobník k tomu poručenství nepovolil, tehda moci nemá, a obžalovaný pro svú nepřítomnost, poněvadž jest osobně měl přiséci jako i svědkové na kříži, svú při ztratil jest, a žalobník svú spravedlnost jest obdržal.

Má li pán služebníku svému odpoviedati před počtem téhož služebníka z toho, ač co vydá na potřeby pána svého nad svuoj příjem

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).