Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zástavy, nájmové, tovarystvo, schovávanie, pojičky a jiné smlúvy bezčíslné.

Opět tatoť sú přikázanie práv: počestně živu býti, {K}textový orientátor jiného nehněvati, každému práva jeho udati. A některé právo slove obecnie, jenž k stavu římské stolice příslušie. Jiné právo slove zvláštnie, jenž přísluší k užitku jednoho každého. A to zvláštnie právo sebráno jest z trojieho práva, nebo jest sebráno z přirozených práv, nebo z pohanských, nebo z měsckých. A přirozená zajisté práva, kteráž se zachovávají ode všech pohannóv {lidí}meziřádkový přípisek soudobou rukou jednostejně, ustavena jsúc některakú božskú múdrostí, vždycky stálá a neproměněná zuostávají. Ale ta práva, kteráž jest sobě samo město ustavilo, často se mění, nebo tajným svolením lidu nebo jiným právem potom vydaným. {L}textový orientátor Ale právo všelijaké, jehož užíváme, neb příslušie k osobám nebo k statku neb k žalobě, a protož najprv vizme o žalobách na osoby, nebo práva nemají minulým haněnie zbuzovati, ale mají budúcím věcem zprávu ukládati.

Ktož jest k súdu připověděn, celý li den má súdu čekati, či do určeného času

Jestliže v měscké při k žádosti žalobníka obojí straně den k stání byl by uložen k duovodu pře prožalované, zmešká li žalobník hodinu a obžalovaný jestliže stane žádaje, aby se jemu stalo vedlé práva usúzení, takto má súzeno býti: Jestliže žalobník ve třech dnech pořád zběhlých nepřijde a nuzné potřeby neokáže, tehda obžalovaný od jeho žaloby jest zproštěn. Pakli by hned po tom odsudku žalobník přijda žádal nálezu vedlé práva, poněvadž toliko puol dne jest minulo a celý den byl by jemu slušel k roku položenému, a slunce ještě nezapadlo i zdá se, že by včas přišel a vedlé jeho žaloby že by se jemu mělo spravedlivé státi, ku pravému rozsudku té věci znamenaj: jestliže den dřieve řečeným stranám k zavitému

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).