Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

ctnosti okazovali, jestliže by bez hodné příčiny takové rúcho nesli, pro takový skutek mají užitkóv kostelních za rok zbaveni býti, ale jiné kněžstvo a mnišie všelijací do roka též nemají služeb kostelních vésti. A nad to žákovstvo, mají užitky kostelnie, nohavic šachovaných červených a zelených nemají užívati, aby se kajkléři nečinili. Pakli přes rok neb přes troje napomanutie takové ohavnosti páchali by, proto oni zbaveni sú obdařenie kněžského.

Jher kostek a vrchcábóv se varujte, při tanciech a turné, při kolbách a jiných zjevných divadlech nebývajte. Mezi mnichy a jeptišky zavřené bez hodné příčiny zjevnie vjíti nesmějte. Žákovstva, jenž obecně slovú běhúnové, do svých domuov nepřijímajte, aniž jim kterého daru velikého ani malého dávajte. Do kostela svrchovaného, ktež jest stolice najvyššie, v němž kto má užitek, za času služby božie bez náboženstvie nevchoďte, faráři nemievajte laikóv ženatých za zvonníky, ale literáty a žákovstvo, jenž by obecně čísti a zpievati uměli, a když se služba božie děje a věrným kostelními svátostmi se přisluhuje, obojí, kněz totižto i zvonník, komžemi svrchu buďte oblečeni. A nad to ižádný kněz bez služebníka nesměj slúžiti mše.

O obdarování kostelniem, jenž obecně slove frajd

Ačkoli laikóm nad kostelními osobami a nad jich statky moc všelijaká jest odjata tak právem duchovním jako i světským avšak mocí, laici proti přikázaní jich obdařenie rozličným usilováním mysle zrušiti, my chtějíce jejich všetečnost odepřieti, mocí tohoto slavného zboru pod osvědčením božieho súdu a věčným zlořečenstvím přiesněji přikazujem, aby viec takových všetečných rukú nesměli ztahovati, totiž ktož by někoho do kostela utiekajícieho, kterýžkoli zlý skutek učinil by, aby ani rychtář ani kto jiný jakéhožkoli duostojenstvie světského a moci z kostela násilím směl vytrhnúti, všetečně obdařenie neb svobodu kostelní tak porušuje. Ale radše k žádosti zprávce kostela, do něhož jest utekl, život téhož a údy bez úrazu zachovaj a jej peněžitým neb jiným tišejším tresktáním treskci, {kteří nemají glejtu v kostelech}marginální přípisek soudobou rukou leč by zločince do kostela uteka byl zjevný lotr neb noční lúpežník dědin, jakožto ač by v tom kostele neb na tom krchově vraždu neb utětie údóv pod nadějí frajdu učinil, nebo takoví obdaření všelijaké svobody sú nehodni.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).