Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

měst, v nichž vězí ten žák a nebo lúpež schován jest, jakžto brzy zvědie, nečakajíce nad to jiného rozkázanie od staršieho, od služby božie se držte pod pokutú klatby, nebo ktož by odporně činili, chcme, aby v ní upadl týmž právem.

O stání k súdu {stav každý pod svým súdem, aby rozeznáván byl}meziřádkový přípisek mladší rukou

Že tak světský jako duchovní řád bývá pohaněn, když jednoho každého súdné právo se nezachovává, protož slušieť, aby súdové duchovní i světští byli nesmiešeni. A protož všem súdcem duchovním přísně přikazujeme, aby laikóv ku prosbě jakžkoli veliké žákovstva neb laikóv pro měscké pře neb právo k svému súdu nedopúštěli pohaněti, ani v prozvědění neb rozsúzení takových pří nikoli se neuvazovali ku pohrzení súdce světského, aby snad zase súdce světští žákovstva pro kteréžkoli pře hlavní nebo měscké ani laikóv o zbožie neb vladařstvie kostelnie, kterýmžkoli jménem je držali by, k svému súdu nerozkázali by státi ne súditi. Jinak tak duchovní jako světský súdce meze svého vladařstvie přestupuje vyobcován nebo v klatbě buď znamenán. A žalobce žák, jenž obžalovaného neprávě před súdci ne svého jest pohnal, v nákladiech buď odsúzen a potom o tu při nikoli nebuď slyšán.

O žákovském obývaní s ženami

Ačkoli prohřešenie smilstva najmrzčejšie jest mezi jinými hřiechy, žákovstvu jakož mezi jinými ctnostmi prvotně písmo zdrženlivost těla vychvaluje. Mnozí však žáci neb kněžie na své spasenie nepamatujíce, netoliko pokušením jsúc přemoženi, tělesné žádosti dokonávají, ale radějie předcházejí, kdyžto aby daremních pokušení nemievali v svých domiech nebo blízko od sebe, že i hotové k smilstvu přechovávají, protož abychom ten hřiech trpiece nezdáli se jemu svolovati, ustanovujem všem kněžím od této chvíle, ktož v svých domiech a nebo i pod svým šafováním podezřelé ženy choval by, jsú li faráři nebo duchovní, platy majíce, aby zbaveni byli těch platóv. Pakli by platóv neměli, od skutkóv kněžských skrze své staršie buďte složeni, kteréžto vedlé zaslúženie jich zlosti jich starší žaláři trapte aneb s svých biskupství vyžeňte. Pakli by i tak životuov svých netbali polepšiti, tehda archydiaconus,cizojazyčný text t. arciprest, kněžstvo a faráře v městech, kteříž by tak vyhnané kněžstvo trpěli v svém tovarystvu vědomě, chcme,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).