Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

předložených někdy skrze psanie a druhdy skrze slova tázaných věci podepsané jsú sebrány, a najprvé kteréž věci zlé domněnie plodí vuobec, a jsúť tyto věci:

O zlých domněních {pro příčiny dole psané}meziřádkový přípisek mladší rukou

Byl li jest obžalovaný prve zlopověstný, neboť tak práva svědčie, ktož jest jednú zlý, domněn jest vždycky zlý býti. Opět potvorní obyčejové: život těkavý, obcházenie nočnie bez příčiny hodné, časté krčmovánie a kosteční jhra, chudoba, prázdnost, hodokvasenie neb rozkoši hledající, na ztravu příliš nakládající, změněnie neb zapřenie pravého jména na týchž neb rozličných miestech, čáróv nošenie, jakto německy řka agstain holer wegwart,cizojazyčný text t. mázdřičky zpuosobené ku podobenství sietí, v nichž se děti rodie, jenž slove oděnie a německy geserb,cizojazyčný text a nápisové, jenž slovú caracterscizojazyčný text a mnohé jiné věci nápodobné.

Bylinám však a koření, slovuom a kamení drahému a perlám bez pochybenie dány sú moci přirozené, ale o mázdřičkách rozprávějí baby, bude li jich vzato devět neb najméně pět a budú li jmieny v kostele s zlatú neb hedvábnú nití, za devět dní v ten čas, kterýž se hodiny duchovnie čtú neb zpievají před nonú, budú li potom od koho nošeny před rychtářem neb do súdu, tenť obdrží svú při. Také řečníci obyčej mají ohraditi se bzem a jitrocelem, aby v přech přemáhali, zvláště pak domněnie zlé tyto věci plodí.

Jestliže by sama dva bojovala a jeden raněn jsa druhý by jat byl s nahým mečem krvavým při skutku neb na utiekaní, od rychtáře a přísežného z takového zlého domněnie jednomu obžalovanému z vraždy bylo očištěnie odsúzeno, jakož předtiem ortel okazuje.

Opět změněnie oděvu mužského v ženský neb zase zpět neb oděv laikovský změněný v mniský oděv neb tomu podobný, a byl li by sám zastižen s samú a nahý s nahú, ty věci činí zlé domněnie v cizoložstvu neb v smilstvu. Opět ač snopové rozličných zrn, jakožto žita a pšenice neb téhož zrna z příhody dělili by se v barvě, jakož bývá při červené a bielé pšenici, ač mandelové na jednu hromadu byli složeni, domněnie krádeže mezi oráči plodí. Rozliční pak klíčové a přípravy, kterýchž zlodějie užívají, jakož sú kuřie nohy, velicí nebozezové, kleště a těm podobné,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).