Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

hřiven, bude hrdla zbaven, buď z deseti pak hřiven, třetina dostane se kostelu, třetina rychtáři a třetina přísežným.

O dětech do zákona vešlých

Ač syn neb dcera nětčie vešli by do zákona a oblekl by se, t. v nábožné rúcho, jenž slove prosessio,cizojazyčný text po smrti svých rodičóv z statku jich nic mieti nebude, než jako jiný chudý pána Krista.

O prodání lidí

Ktož by koli uvedl syna neb dceru neb přietele ku prodaji neb jiným obyčejem, muku kola postúpí, t. bude zbit na kolo.

Počínají se artikulové z jihlavských práv

Královská milost neb náměstek jeho nemuož z práva zbaviti přísežných súzení pří. Otázáno bylo od měšťan z Hory Kutny, muož li králova milost neb náměstek jeho rychtáře městského a přísežné zbaviti moci súzenie o vraždách neb o jiných větších přech a menších, poněvadž v obdařeních práv svých dal jest jim túž moc. Jimž bylo odpověděno, že jediné leč by zlé zaslúženie rychtáře a přísežných toho potřebovalo, tehda z práva býti nemuože leč z skutku, nebo obdařenie vidí se ztatiti, ktož sobě pójčené moci neužívá, aliascizojazyčný text zle užívá t. abutitcizojazyčný text.

Které pře má podokomořie súditi

Tázáno jest od rychtáře, mohl li by kterým obyčejem podkomořie neb jiný úředník králóv některé pře sobě zachovati přikáže rychtáři a přísežným, aby těch pří nerozsuzovali. Na to bylo ortelováno, že podkomořie z práva žádných pří rychtáři a přísežným k rozsúzení nemuož zapoviedati, leč by zvláště před ním o těch žaloby byly učiněny, aneb k jichžto zřiezení do města byl by prošen přijieti, neb o kteréž by naň bylo by se odvoláno od nálezu konšelského, {horníce mají vysazení proti tomu}marginální přípisek mladší rukou aneb v kterýchž by žalobce proti rychtáři a konšelóm měl se súditi.

O dělení pokut mezi přísežné

Mečuov, pancieřóv, rukavic neb plechovic rychtář dvě česti a přísežní jednu obdržie. Pokuta váhy a miery dělena buď, jakož jest napřed psáno. Peněz odevzdavních rychtář polovici, přísežní polovici zdvihněte. Peněz vyhraných rychtář jeden diel a ten, jež získal, dvě česti obdrží.

O trojím volení, kteréž bývá podáno zločincóm, když pokuta v práviech psaných nemuož býti nalezena

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).