Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aby jako za kuběnáře samy odsúdil. Ačkoli kněz pro smilný skutek neb pro jiný smrtedlný hřiech zbyl by moci kněžské jelikožto k sobě, avšak od jiných služeb božích nemá se zdalovati, leč by to prohřešenie zjevné bylo skrze ortelování neb vyznánie v právě neb skrze duovoduov věc, kteráž nemuož zatajena býti. Pakli kto v takovém zjevném jsa vyobcování netoliko pro samého se, ale i pro jiné, a v té chvíli slúžili by, od takového skutku nemuož býti rozhřešen, než od samého papeže.

O kšaftiech

Některá města za právo mají, aby žádný nad jistú summu kostelóm neb kněžím nesměl poručiti při své poslednie vuoli, kterážto za nestálá odsuzujem, poněvadž nepravost v sobě zavierají a svobodu kšaftování potupují. Protož těch práv ustavitelé a jich užívajícé puzeni buďte právem duchovním, a poručníci o to pečujte při kšaftovnie zprávě, a posledních vuolí porúčejících i proti těm, ktož by jim překáželi všelikým obyčejem, aby oni před časem od porúčejícieho, uloženém jeho poslední vuolí, naplnili. Pakli by ten porúčející času k dokonání toho kšaftu neuložil, to konánie mimo rok nikoli nebývaj prodléváno. Zprávce také posledních vuolí v zbožie umrlého nikoli se neuvazujte, dokudž by o tom nález nestal se pod svědectvím věrohodných osob.

O stavení kosteluov

Ktožkoli kostelnie užitky drží, majíť ovšem pomáhati na opravenie střech a kostelóv.

O kostelníciech

Sběrači almužen k stavení kostelóv, kteréž druzí kostelníky nazievají, buďte ustaveni bez výmluvy starší z lidu, a ti almužny věrných lidí nenakládajte bez rady zprávy kostelních.

O svatokrádciech

{žádný na věci kostelní nemá pujčovati}marginální přípisek mladší rukou Každý svatokrádce, jenž by v kostele krádež učinil, muku kola podstúpí. Ustanovujem, aby žádný kupec, kramář neb krčmář ani žid ani kto jiný kostelních věcí v základě ani k schování nepřijímal, leč pod hodným svědectvím. Pakli kto proti tomu učiní, takovúto pokutú buď tresktán: bude li ta věc dražšie než za hřivnu, hřivnu zaplatí, pakli méně desieti hřiven, tyť zaplatí, nebo ruky zbaven buď, pakli dražšie deseti

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).