Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Na kohožkoli raněný rozumu užívaje a moha mluviti nežaloval, na toho přátelé raněného žalovati nemohú. {čas žaloby z ran}marginální přípisek mladší rukou Opět raněný jestliže dřieve tři dni, ač muože, neb přátelé jeho dřieve týchž tří dní, ač raněný nemuože, na žádného nežalovali by, žaloba, kterúž by potom učinili, moci nemá.

Opět na jednom údu toliko jeden nedostatek řečený leemcizojazyčný text, t. chromota neb ohyzda, muož obžalován býti, by pak týž úd viece ranami raněn byl, protož raněn jsa v nohu, obrátí li se rána v chromotu, nemuož pro pět prstóv nožných toho, jenž jej ranil, z pěti chromot obvinniti. Ale jinéť by bylo, když by každý prst měl ránu, z niežto chromota přišla by.

Opět bylo li by pochybenie o ráně, že by nemohlo býti věděno, obrátí li se rána po šesti nedělech v chromotu či nic, žádá li raněný, má ta rána mieti prodlenie do roka. A když se skoná, nebude li obrácena v chromotu, tehda obžalovaný bude z toho odpoviedati jako z prosté rány. Opět jakož některé sú rány na ušlechtilejších údech a větších, jakožto na ruce, na noze a nápodobných, některé pak na údech méně ušlechtilých a menších, jako na prstu a k tomu podobných, též také nedostatek, jenž slove leemcizojazyčný text, t. chromota a ohyzda, týmž právem, kteréhož předřečení údové užívají, má súzen býti jelikožto k očištění a pokutám i k jiným věcem.

O žalobě z ran {umře li, kto má zaň žalovati}meziřádkový přípisek mladší rukou

Ač raněný, zavolaje přísežných k opatření ran, umřel by dřieve, nežli by přísežní přišli, kterýchžkoli věcí žaloval jest dřieve před muži vieryhodnými, ten k žalobě přátel mrtvého spravedlivě z toho bude odpoviedati.

Opět umře li raněný, jeho najblizšiemu příslušieť žalovati. Pakli by přítomni nebyli, neběží jim toliko čas tří dní, v němž má se žaloba dieti, ale od toho dne jeho smrti, kterýž sú zvěděli, že jest umřel, a ještě i ten čas, jenž se počíná ote dne zvěděnie vedlé zdálenie přátel nepřítomných od miesta, v němž jich přítel bieše raněn, a vedlé toho kterak slušně mohli vy rychtáře dojíti, tak má měřeno býti.

O ranění a ochromení

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).