Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

svědectvie jeho marné prázdné bylo dovedeno.

O pomstě falešného svědka

Rychtář a konšelé v Jihlavě toto nalézáme a usuzujem: ktož by koli za falešného svědka byl doveden a přemožen, aby jemu jazyk z hrdla byl vyvlečen.

O svěciech nájemných

Opět nalézáme, aby kterýžkoli žalobník k kteréžkoli při některé svědky najal by a jistým a hodným svědectvím byl by přemožen, ten aby zpraven byl všeho práva tak, aby s žádným v které spravedlnosti nemohl přistáti.

Ktož jest narčen, takto se má brániti

Čáslavští psali sú takto:

Kapitola o mučeních

Přísežní z Hradiště psali sú takto: z městečka Napajedl měli sme psáno takto, když synu jednoho sedláka v A z tobolky dva groše biešta ukradena, ten sedlák pacholka náchlebníka svého, na něhož se toho krádeže nadál, jatú jej všetečně, nepožádav rychtáře úřadu ani konšelského, svázav jemu ruce opak, na skřipci pověsiv, provazem zhuoru a dolóv táhna, aby z krádeže předepsaného, což by jemu svědomo bylo, vyznal se, udělav dým ohněm pod jeho nohama, mučil jest. Ale ten pacholek v těch mukách trvaje křikem hrozným německy řka waffengeschreycizojazyčný text {vokřik kvalt}meziřádkový přípisek mladší rukou, súsedy k běžení jest zbudil, kteřížto když přišli biechu a vokny a skulinami do domu nahlédše viděli sú pacholka mučiti, rychtáři sú to rychle vzkázali, jenž poslav tam služebníka svého, poněvadž v duom zavřený vjíti nemóžieše, vylomiv dveře a všed do domu, pacholka na skřipci visícieho jest nalezl, jehožto mocí vytrh vedl jest před rychtáře, kterýžto zvěděv příčinu před přísežnými k tomu zavolanými, čas k súdu stranám jest uložil, v kterémžto súdu když pacholek všecko, jakož se předpisuje, na pána žaloval, a pán řekl, že jest tak, řka, že krádeže dvú groší z tobolky synu svému učiněného dobýváše, pacholek opětoval, že ačkoli z krádeže naprosto vinen by nebyl, avšak k uvarování smrti a zachování života, jakož přirozenie žádá, z krádeže byl se poznal. Na kteréžto opětovánie když pán, vedlé rady přísežných mezi řečí maje rozmysl, jmějieše odpověděti, pro příčinu práva opětovánie ztraceného, jenž slove hollungcizojazyčný text, totiž pokutú 12 haléřóv, jenž vážie 1 gr., padl bieše. Otázka jest, kterými pokutami měl by pokutován býti na kterúžto příhodu, kteráž i řiedká jest. Odpověděno jest konečně: poněvadž ten, ktož pacholka náchlebníka svého z krádeže mučením, jakož se předpoviedá, nutil k vyznání, kterýmž snad vinen nebieše, poněvadž v tom moci neb úřadu súdného, jehož naň neslušalo rychtářského a přísežných, opovrh

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).