Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

nevina jim skrze takové zrádce má býti póčjena. {zná li se kto dobrovolně}marginální přípisek mladší rukou Opět ač kto dobrovolně vyznal by se ze zlého skutku od sebe učiněného, ne vždy jemu má věřeno býti, nebo častokrát pro bázeň neb pro jinú příčinu druzí sami na se vyznávají.

Také má býti věděno, že rychtář a konšelé pilně mají znamenati obyčej mučenie, totiž aby takový obyčej při mučení byl zachován, aby mučený neb smrtí nebo nevinú byl zachován. Nemá také snadně pro penieze dopuštěno býti mučenie, {mučení pro peníze}marginální přípisek mladší rukou jak předepsaný sedlák, o němž v orteli napřed zmienka jest učiněna, leč by snad jinak pravda nemohla býti vyhledána jediné skrze mučenie, tehdáť bude slušné.

{kolikrát má mučen}marginální přípisek mladší rukou Mučení má se dieti ne tak mnoho, jakž by žalobník žádal, ale pokudž rozumu ukrocenie žádá. {jakú vuolí seznává}marginální přípisek mladší rukou Rychtář také a přísežní pilně mají znamenati, kterakú ustavičností neb kterakú bázní mučený seznává, mají také patřiti, {mučený jaké pověsti}marginální přípisek mladší rukou kteraké vážnosti, dobré li pověsti čili podezřelý byl by ten, ktož jest na mukách. Také věz o mladšiem čtrnádcti let, {vyzná li kto co na mlajšího 14 let, nemá proto mučen býti}marginální přípisek mladší rukou že na hlavu jiného nemá jmieno býti mučenie, a to najviec proto, poněvadž od takových zevnitřními otázkami žaloba bývá naplněna, avšak z toho nemá vzato býti, aby bez mučenie tomu mládenci bylo věřeno, nebo věk, který proti ostrosti muk, zdá se druhdy mladce ohajovati a druhdy je činí podezřelejšie k pravení lží. {mnoho obviněných z jedné neslušnosti kterak mají tázáni býti}marginální přípisek mladší rukou Více obviněných z jedné viny tak mají přeslyšáni býti, aby najprvé od toho bylo počato, kterýž jest báznivější, a jenž se zdá mladého věku býti. Obvinněný duovodnějšími otázkami jsa přemožen, muož býti opětován na muky, a zvláště, jestliže by v něm duše trvala a tělo mohlo setrvati. A v té při, v kteréž obžalovaný žádnými duovody nenie postižen, {obžalovaný bez duovoduov nemá tažen býti}marginální přípisek mladší rukou nemají muky snadně dopuštěny býti, ale řečeno býti žalobníkovi, aby toho dovedl, což jest umínil. Nemá věřeno býti vyznánie, kteréž někto učinil, dokudž jest na mukách, leč v tom setrvá po přestání muk. Ostatku hledaj napřed v kapitolách o vyznání a o pomstách.

Kapitola o ranách a raněných a času žalob a o chromotě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).