Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

toliko jest jej k tomu pudila, aby Petra nehněval, bez odporu však toho od jeho útokóv mohl se jest brániti plným právem. A nad to, že skrze rány bývají vraždy, údóv ochromenie a jiní rozliční nedostatkové, protož o tom, ktož se samého raní, ochromí, o tom, ktož druhého chtěl raniti a neranil, o ranách bez vuole učiněných a o ranách skrze psové ukúšenie učiněných a zubuov vybitie, o rvaní kyjem, bitie, o modřinách a nápodobných přestúpeních hledaj nahoře při nápisiech o svědciech, o pomstách, o mordiech a o vraždách, o žalobách, o pokutách.

O ochromení a má li věřeno býti lékaři při žalobách z ran

Přihodilo se zde, když Henzel písař Martina v pravú ruku a Fridlína v levú ruku těžce ranil bieše, povolán jest lékařa a jsa tázán, kterak ty rány mají býti obžalovány, jenž jest odpověděl, že k učinění žaloby z ran, měšťanóm ačkoli nebieše přisáhl, avšak zdálo se jemu, že na každé ruce patnádcte nedostatkóv, jenž slovú leem,cizojazyčný text t. chromota, muož obžalován býti, protože na všie ruce jedna a na palci dvě a na každém ze čtyř prstóv třie údové uschlí v chromotu by se obrátili. Protož řečník písařóv žádal jest sobě ortel vedlé práva naleznúti, zda li slovóm lékaře, jenž na dvú rukú třidceti chromot pravil býti, má věřeno býti, poněvadž rány a vraždy od přísežných mají ohledovány býti, jichžto slovuom toliko, a ne lékařovým, zvyklo jest věřeno býti. Kteréžto otázky k rozeznání přísežní v radě povolali sú Martina i Fridlína, jichžto ruce když sú viděli a nedostatky prstóv znamenali, odsúdili sú na jednú ruce toliko jeden nedostatek řečený leem,cizojazyčný text t. chromotu, vedlé jedné rány, kterúž jest ruka měla býti obžalován, a jakož ruka jest jeden úd z větších údóv, též takový nedostatek slove větší leem,cizojazyčný text t. chromota. Na druhé pak ruce nalezena jest menšie rána, od kteréž toliko dva prsty byli ochromeni, ale jiní třie prstové skutek svój mohli sú dělati, a tak na

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).