Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

které strany svědkové mají druhým býti předloženi, jako v příkladě, dovodí li jeden neb jmenuje svědky, kteříž byli při kšaftu, a druhý svatební smlúvce neb nápodobné, tehda duovodové obojie strany a svědkové s okolky potřebnými s pilností a vytázaním osvědčením o urkundcizojazyčný text neb prvnějšieho neb potomnějšieho, poněvadž ani práva činí, ani práva odjímá, opuštěné věci buďte vzaty, nebo tak muož býti nalezeno, teří svědkové jsú mocnější druhých, a kterak má konečný nález býti vynesen.

O svědectví obecních lidí, {že přijímáno bývá v času potřebnosti jako upokojení}meziřádkový přípisek mladší rukou

Druhdy v prohřešeních a neslušnostech nebo v svádách svědectvie lidu obecnieho vieryhodného, ač pomoc mají, potřebnými duovody pro ukrocenie a pro užitečný pokoj dopuštěno bývá a slyšáno. O tom dále čti níže o ranách, vraždách a o mordiech.

Ne každý bývá k svědectví dopuštěn, ktož jest jmenován pravým jménem

Pro pravé jméno, jestliže svědek budúcně maje veden býti jmenuje se, nebýváť dopuštěn k svědectví, komuž jest právem zapověděno, jakož otec, syn a jiná méně hodná osoba, protož jmenovánie svědka máť zřenie mieti k svědku, jemužto nenie zapověděno svědčiti vedlé práva, nebo vieceť má patřeno býti mezi svědky hodnost osob, nežli vlastenstvie jmen.

O svědčenie svědkóv

Chcme také, aby žádný cizí člověk proti kterému z měšťan neb měštěnín proti němu žertéři svědectvie provodil, ale muži viery hodnými dvěma nebo třmi. {o svědectví cizozem}marginální přípisek mladší rukou; * chybí konecOpět žádný mužem cizím na žádného z měšťan pro dluhy nevoď svědomie, leč na jméno jednoho ctného muže tohoto města s sebú měl by k potvrzení svědectvie svého.

O svědectví písaře měsckého

Každý měscký přísežný písař cožkoli v své dcky zapsal by, buď přísaha neb zapsánie někoho neb některé obvinněnie z ran neb jiných příčin, o těch věcech tázán jsa svědectví bude moci vydati jako jiný přísežný neb konšel, leč by tehda od někoho z přísežných svědectvie jeho marné prázdné bylo dovedeno.

O pomstě falešného svědka

Rychtář a konšelé v Jihlavě toto nalézáme a usuzujem: ktož by koli za falešného svědka byl doveden a přemožen, aby jemu jazyk z hrdla byl vyvlečen.

O svěciech nájemných

Opět nalézáme, aby kterýžkoli žalobník k kteréžkoli při některé svědky najal by a jistým a hodným svědectvím byl by přemožen, ten aby zpraven byl všeho práva tak, aby s žádným v které spravedlnosti nemohl přistáti.

Ktož jest narčen, takto se má brániti

Čáslavští psali sú takto:

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).