Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

neuctil, všetečně a z pychu to sobě osobiv, pacholka s rukama opak svázanýma zavěsil, zhuoru táhl i doluov púštěl, a v té při, súdem jsa přemietán, padl, obú svých palcóv má zbaven býti, a tak pacholku mučenému i rychtáři úplně jest dosti učiněno. Pakli to palcuov utětí penězi chtěl by vykúpiti, za každý palec dá pokuty pět hřiven gr. pražských, toť bude všeho 10 hřiven, z nichžto pacholku mučenému a na skřipci pálenému dostane se pět, rychtáři tři, přísežným do Napajedl dvě. {kto má tázati zločince na mučení}marginální přípisek mladší rukou Při tom znamenaj, že skrze vytazovánie a muky pravdu od zločincóv zvěděti slušie toliko na rychtáře a na konšely, {ne každý má mučen býti, na kohož práva žádají, leč by podezřelý byl}marginální přípisek mladší rukou a ne všichniť lidé mají mučeni býti, ale toliko kteříž obžalováni jsúc za vinné byli by podezřelí. {vězeň nemá hned mučen býti}marginální přípisek mladší rukou A nemá hned počato býti od mučení, aby tak zločinci mučeni byli k vyznání, nébrž ano prve jinými duovody a vtipnými vytazováními o času, miestu a o jiných okolciech neb příbězech krádeže mají tázáni býti, zdali by aspoň tak od nich pravda mohla zvěděna býti. {který má najprv mučen býti}marginální přípisek mladší rukou A máť počato býti od najpodezřelejšieho a od kteréhož by rychtář nadál se pravdy najsnáze zvěděti. A znamenaj, že vyznánie obžalovaných neb obvinněných k vyšpehování neb zvědění vin nenie potřebie jmieti, jestliže jiný žádný duovod rychtáře a přísežných a těch, jimžto příleží při poznati, nenaučil by a nepohnul.

{ne vše jest pravda, což praví na mučení}marginální přípisek mladší rukou Věděno má býti, že mučením ne vždy, ani také někdy, má věřeno býti, nebo zkúšenie mučením jest věc křehká a nebezpečná, pravdu oklamávajíc, nebo mnozí zatvrzením a trpělivostí muk tak mučenie potupují, že od nich nikoli pravda nemuož pravena býti, jiní pak takú netrpělivostí přemoženi bývají, že ve všelikém skutku viece chtějí lháti, nežli muky trpěti, aby tak nebo jinak vyznávali, aby netoliko sami se, ale i i jiné obvinnili.

{vyznává li kto na nepřítele}marginální přípisek mladší rukou Opět vyznánie nepřátel nemá viera býti přidána, neb lehce selhú, avšak pod nepřiezní nebude viera utrhání, než když pře poznána neb vyhledána bude, druhdy má viera přidána býti a druhdy nemáť.

{Praví li kto neb čte na jiné}marginální přípisek mladší rukou Opět lotróm nevinným se činícím a z toho své zrádce ukazujícím nesnadně se věří, a také ne obecnie nevina

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 9 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).