Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jich svědkóm žalobníka nemají býti předloženi. Na to konečně bylo nalezeno: poněvadž hamfešt k činění záplaty konečně dán bieše, bude li takové zaplacenie od dřieve řečených měšťan dostatečně dovedeno svědectvím věrohodným, že by se stalo, žalobce má na tom mieti dosti duovodu proti duovodu svému.

Koliko svědkóv dosti jest k duovodu dostatečnému v přech

Poněvadž otázka bývá o počtu svědkóv, má věděno býti, že ve všelijaké při svrchovaná osoba, t. jistec, pravdu poviedá o věci jemu známé, najpravějí jmiena muož býti za svědka, jemužto bude li přidán jeden, budeta dva svědky. A budeta li přidána dva, budú třie. To zjevně okazuje Buoh, kdež die: hřeší li proti tobě bratr tvój, potreskci jeho mezi sebú a jím, a jestliže tebe neuposluchne, přijmi k sobě jednoho neb dva svědky, aby v ustech dvú neb tří svědkóv stálo všeliké slovo.

Opět o svědciech hledaj níže O ranách a nahoře O kšaftiech a O dědictviech, O hamfeštech, O vraždách a mezi jinými mnohými nápisy. A muože li od obce a skrze listy vydáno býti svědectvie o svědciech, jimižto žhář bývá přemožen neb obvinněný, a že v těžkých prohřešeních bez překážky listóv také i přísežní svědkové osobně mají tázáni býti o okolciech neb o přístupiech, a že počet sedmerý svědkóv jest jako z podstaty práva, a že svědectvie množstvie najviec jmieno jest za oslyšané, a že věrohodnějšie jest svědectvie přísežných jednoho města o některém zvláštniem skutku, nežli svědectví přísežných z viece měst o témž skutku, a že svědectví množství často bývá podezřelé; těch všech článkóv hledaj nahoře mezi nápisy o žalobách.

Mají li svědkové svědkóm býti předloženi obojí strany svědkové slyšení

Ač tak žaloba jako obžalovaný právo své osvědčením, jenž slove urkundcizojazyčný text, t. vědomie, duovody neb svědky řekl by se okázati, a byla li by pochybnost,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).