Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

aniž jest slušné, aby skrze takovú neupřímnost rychtář neb přísežní byli obviněni, nebo práva naše spomáhají bdícím, ale ne spícím. Škodu, kterúž svú vinú u věcech sobě poručených kto trpí, sobě, ale ne jinému má to připsati, o tom hledaj níže.

Muož li tovaryš svědčiti tovaryši

Měšťané z Krumlova psali sú takto: šest tovaryšóv kovářských častokrát spolu do krčmy chodiece a ve jhře kostek, kteréž se ústavně přidržě, zisk i ztrátu mezi se děléce, učinili sú neslušnost neb svádu a jeden z nich jednomu pekaři uťal ruku, protož týž chtě se očistiti jinými pěti tovaryši svými. Tieže pekař, poněvadž všichni neřádný a rozpustilý život vedli by a jako šibalové spiknutím spolu se přidržie, zdali jakožto zlopověstných a podezřelých řečených pěti nebude moci od svědečstvie zavrci týmž právem.

Jimžto dána jest odpověd psaná: jestliže řečení tovaryšie spikli sú se, to jest vespolek se zapřisáhli neb sliby se spojili, a to muož poznáno býti z jich ustavičného spojenie, hodně od svědectvie odvrženi sú. Protož tovaryšuov poctivých, jakož sú kupci, kramáři a jiní nápodobní, když toliko pře, o niež jest žaloba, jim vuobec nepříleží, tak že zisk k jednomu a ztráta k druhému hledí, a tak, že i žalobce i svědek v své vlastnie při usilují, a to skrze opatrné rychtáře a konšely po zpuosobu pří a po jiných rozličných věcech muož býti opatrně znamenáno, mají za svědky přijati býti. Ale tovaryšie nepočestní mají býti potupeni, ale v prohřešeních neb v těžkých přech tovaryšie nebývají pojímáni k plnosti duovodu, ale k zlému domnění, tak že s jinými mohú ohradu činiti.

Muož li řečník býti svědkem

Ortelováno jest, že řečník z peněz najat jsa, v při, kteréž hájí, a straně, jejiežto při vede, svědectvie nemuož vydati.

Muož li kat a biřic býti svědkem

Přísežní z Skalice vznesli sú tuto příhodu: některaký jsa obžalován z vraždy, umieniv obranu, vystavil jest sedm svědkóv, jenž sú pravili se viděti, že moci

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).