Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

rozdělujících ruozno

Opět nalezeno jest ortelem týmž, jestliže rychtář a přísežní samotným hnutím takovýto rozdiel svědkóv učinili by, žaluje li co strana, jížto mají svědčiti, a žádá li, musí to přísežní přísahú osáhnúti, že toho rozdělenie pro nenávist ani k jeho škodě nečiní, než toliko pro spravedlnost a pro vytazovánie pravdy.

O přinucení svědkóv k svědčení

Ortelováno jest zde, že všichni svědkové jmenovaní, jenž mají býti vystaveni, kteříž milostí, kázní, nenávistí neb pro přiezen od vyznánie svědectvie pokrývali by se skrze rchtáře, ač strana žádá, kteříž mají svědčiti, mají puzeni býti k vyznání pravdy nebo k vydání svědectvie právě.

O jmenování svědkóv

O svědectví zetóv proti testi {svekruši}meziřádkový přípisek mladší rukou

Ortelováno jest Hanzelovi, že Knudlin a Peklin platnéř, zetové její miesto smlúvcí svatebních, proti Petrovi řečenému Rotmelcer o diel dědičný, o kterýžto řečenú cti {svekruši}meziřádkový přípisek mladší rukou svú před súd připravil, nemohli sú svědčiti, že dřieve diel svój dědičný nařkla sobě samé k užitku.

O svědectví služebníka

Odvoláta li se obě straně na jednostajné svědomie

Jestliže žalobník při žalobě svědky jmenuje a obžalovaný při odporu na též svědky se svolí, oba prositi budeta jich, aby přišli před súd a svědectvie pravdě vydali.

Výstraha o svědciech

Ač strana majíc svědky provoditi toto předložila osvědčenie, jestliže by pro odvrženie neb obyčejem kterýmkoli některý z mých svědkóv byli by zavrženi, že chci a hotov sem jiného na to miesto postaviti, tehda muož miesto svědka zavrženého jiného vystaviti bez překazky strany odporné.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).