Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

se bráně, řečenému vraždu jest učinil, mezi kterýmižto svědky jeden bieše biřic, druhý kat. I jest otázka s strany žalobníka, zda li tito nemají slušně od svědectvie býti zavrženi jakožto zlopověstní, a zvláště kat, jenž lidi z peněz umrtvuje a zabíjie. S strany pak obžalovaného otázka jest: poněvadž kat činí skutky právu a súdu potřebné a bez něhožto spravedlnost pravého súdu ani konce nemuož vzieti, zda li bez překážky takového skutku nemá za hodného svědka přijat býti? Na to jest konečně nalezeno, že biřic bez pochyby muož svědčiti, {kat svědčiti nemuož}marginální přípisek mladší rukou ale kat že pro lakomstvie a pro mzdu časnieho zisku najat jsa dobrovolně jakožto zúfalec vražedlníkem se činí a ustanovuje, od svědectvie hodně bývá zavržen jakožto zlopověstný. {o svědectví rychtáře, trápil li by zločince}marginální přípisek mladší rukou Ani však rychtář, ač by sám skrze se zločince trápil, od svědčení má zbráněn býti, neb to činí pro milovánie spravedlnosti a z dluhu úřadu svého, ale kat toliko pro naději peněz skutky své koná.

{duovod očisty z vraždy neb jiného prohřešení}marginální přípisek mladší rukou Znamenáno také má býti, že když pro vraždu neb jinú příhodu prohřešilú neb těžkú obžalovaný svú obranu dovodí, takový duovod dvě věci zavierá: jedno, což jest proti němu učiněno, druhé, což jest k jeho straně jako bráněnie, a ačkoli z vyznánie obžalovaného dovodil by se skutek, kterýž jest proti němu, avšak obrana, jenž jest k jeho straně, silnějšieho a mocnějšieho svědectvie potřebuje, protož poněvadž v prostém očisťování z vraždy kat nemuož svědčiti, mnohem méně v duovodu obráněnie muož svědčiti.

O svědciech nezjevně {nejasně}meziřádkový přípisek mladší rukou svědčících

Svědkové zmateční neb nejistí a ne tak světle vyznávajíce, aby jich řečí mohla příhoda zjevena býti, nejsú dostatečni k duovodu úmysla té strany, od kteréž sú vedeni.

Svědectvie skutečné překládá se svědectví mluvenému

Když některaký krajčí z puol páta lokte sukna brychlického pláštěk a sukni ušil bieše, potkán jest byl od toho, jehož bieše sukno, že puol lokte vzal k svému užitku, a když toho krajčí popieráše, povoláni sú cechmistři krajčovští i vetešníci, a tázáni pod mocí přísahy učiněné, držé li pláštěk a suknice v sobě puol páta lokte, kteřížto

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).