Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jest přísežné odehnati neb zavrci, nebo první i druzí mohú právě svědčiti k rozličným časóm hlediece, a též nápodobně v přech raněnie bylo li by viece konšel přítomných pro svářenie a při bitvě, z nichžto někteří řekli by viděti se takového býti raněného od onoho, jiní pak řekli by, že sú neviděli, stálejšie jest svědomie těch, jenž pravie, že sú viděli, nežli těch, jenž pravie, že sú neviděli, ale jinéť by bylo, byl li by duovod bráněnie od boje, jenž slove notvercizojazyčný text. A když by se taká věc přihodila, kdež by žalobci a obžalovanému rozliční konšelé svědčili, tehda byla li by pochybující příhoda, obojie strany přísežní mají slyšáni býti, aby se pravda jasněji oznámila. A když ti vyslyšáni budú, jestli že by snad z sprostnosti při žalobě neb odporu nětco potřebného bylo opuštěno od přísežných na súdě sediejících, moci bude nalezen býti výnos s spravedlností se srovnávaje a vedlé toho súženie má rozuměna býti tato obecnie řehola, jenž die, že člověk lépe muož brániti osoby své, cti a zbožie, nežli by od jiného mohl přemožen býti.

Přísežní mohú rozdielně a tajně svědky přeslyšeti

Poněvadž přísežní při počátku sazení přisáhli by, že nedostane li se jim práva psaného neb obecnieho, že mají jednomu každému vedlé svého svědomie spravedlivé učiniti, slušné jest jim svědky v vysokých a pochybných přech ruozno rozděliti, aby úplně a zjevně pravdu poznali, a tajně o jedné každé při a při bězech a zvláště o času, o miestu jednoho každého pilně vytázati a vedlé toho k nálezu konečnému přijíti proti odporu strany, od kteréž by svědkové byli vedeni.

Všichni li svědkové mají přisáhati

Poněvadž přísaha jest konec všech sváróv neb súdóv, a také poněvadž ižádný nemá hotov býti ku přísaze, leč by toho byla hodná příčina, i zachovává se v měsckém právě z dobrého obyčeje, že všichni svědkové k žádosti strany odporné dlužni sú přisieci, aby jim věřeno bylo toho, což vyznávají, vynímajíc toliko konšely neb přísežné, jenž na počátku sazenie úřadu svého přisáhli sú, vymieňujíc také svědky, jenž v některých zvláštních přech naplňují miesto přísežných, jakož sú ubrmané, rádce a smluvní svatební lidé, kteříž povoláni

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).