Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

bývají k smlúvě manželské, a svědkové, jenž při kšaftiech umierajících lidé prošeni a zvoleni jsúce přítomni sú, a těm podobní, nebo k takým smlúvám a přem zvykli sú povoláni bývati věřící a vierohodní lidé, jimžto bez skutečnie přísahy, {skuteční přísaha}marginální přípisek mladší rukou kteráž se děje na kříži prsty kladúce, což by koli k otázce rychtáře neb súdce na svú vieru a duši a na své svědomie seznali a vysvědčovali, věřeno má býti, nebo byť toho nebylo pójčeno k řečeným přem, lidé hodní pro lehkú přísahu stěžka k svědectvím byli by uvozeni.

O svědciech miesto přísežných naplňujících

Ačkoli svědectvie jednoho přísežného jest sstálé, avšak svědkové, kteříž miesto přísežných naplňují, jakož sú ubrmané, rádce, smlúvce svatební, poručníci, jenž sú při kšaftu, a těm podobní, v každé při najméň máta dva býti, ale tiem oznámeno bylo, že nejsú docela takovéž moci jako přísežní.

Svědkové miesto přísežných naplňujíce v svém seznávaní nepadají

Ortelováno jest, že svědkové, jenž ku přísaze nebývají puzeni, jakož sú přísežní, ubrmané a nápodobní, jakož od stran nemohú býti puzeni, aby za to přisáhli, skutečně o čem seznávají, toho potvrzujíce, tak aniž v svém seznávaní padají, nebo pro překládanie aneb opravenie slov svých aniž ani ku pokutě sú zavázáni, aniž strana, kteréž svědčí, pře ztracuje, nebo řečená krutost změněnie, opuštění, přidání neb ujímanie slov toliko při přísahách má zachovávána býti a ne v svrchuřečených seznáních.

V každé li při svědkové mají jmenováni býti pravými jmény

Strana majíc svědky vésti v peněžité při neb o zbožie, v budúciem súdu k žádosti strany jmenovati bude jednoho z nich v přísežném súdu, ale jest li pře o rány neb o jiné prohřešenie, to nezvyklo bývati.

Má li rozmyšlenie straně dáno býti k jmenování svědkóv

Ortelem jest nalezeno, že ačkoli svědkové od strany, kteráž je vede, měli by vědíni býti, avšak poněvadž rozmyšlenie a prostřed rozmlúvanie v každé straně súdu prosíciemu má býti pójčeno, jestliže strana svědky

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).