Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

majíc vystaviti žádá k jmenování jich, nemá jemu rozmyšlenie odepřeno býti, nebo potřebieť jest stranám, aby před súdem opatrně mluvily, a k tomu rozmyšlení jest převelmi potřebné.

O svědcích jmenovaných, kteříž umierají dřieve, než je vystavie k súdu

Ač svědek jmenovaný umřel by dřieve, než by čas přišel, kterýž jej měl vystaviti, má straně pójčeno býti, aby jiného tak hodného a věřícieho miesto onoho postavil, ač by také přísežní k žádosti strany navštievili svědka nemocného a jeho slova vyslyšali.

Z bláznivého jmenovánie svědkóv žalobník a obžalovaný odsúzeni bývají

Přihodilo se, že otčím sirotkóv, když tři přísežné k duovodu úmysla svého, jako z ortele od sebe vyneseného obdržal, před súdem bieše vystavil, nenie vědomo, kterým hnut jsa duchem, nejsa puzen řekl jest: pane rychtáři a páni konšelé, k svědectví těchto přísežných, kteréž sem vystavil, přivedu brzy a hned, dřieve než od súdu vstanete a když ještě súditi budete, viece jiných hodných lidí, jimižto jako svědky spolu s přísežnými těmi úmyslu svého dóvodu a dokáži, že spravedlivú při mám, a toho však jest neučinil, ačkoli jednoho jest jmenoval, avšak ani téhož, ani kterého jiného jest přivedl ani vysadil, i když se súd dokonal. Žádali sú sirotci k své straně nálezu, poněvadž jich otčím nejsa připuzen, svědectvie nálezem konečným jakožto dostatečné jemu pójčené dobrovolně řekl rozmnožiti neb přivětšiti, aniž k čemuž se zavázal, bieše k skutku přivedl, zdali jest v své při nepadl a oni své spravedlnosti zdali sú nedosáhli? Na to jest konečně usúzeno: poněvadž otčím sirotčí nejsa puzen k duovodu své pře viece svědky, nežli přísežnými, kteréž bieše vystavil, dobrovolně se zavázal, a v takovém duovodu hynul, právo své jest potratil a sirotci své právo sú obdržali, neboť příslovie obecné die: o čemž kto zisku a užitku hledá, o tom upadne li, v odpornú stranu hodněť škodu vezme. Často se také přiházie, že bláznivé otázky žalobníka a nedostatečného odpověděnie před súdem spravedlivý bývá vinen a nespravedlivý nevinen zuostává,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).