Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Věk jako sú holomúdci, jenž čtrnádcte let nemají. Rozšafnost jako sú prchliví neb blázniví, šielenci. Pověst jakož sú zlopověstní. Štěstie jako sú chudí podezřelí, jenž snadně bývá naveden řečí, dary neb přiezní etc.cizojazyčný text Viera jakož sú nevěrní nebo ktož u vieře pochybují, jakož sú židé, saracénové, kacieři a všichni vieře obecnie odpírajíce. Svrchupsaní všichni nemohú svědčiti vedlé práva.

Žádný nemuož sobě svědčiti

Žádný nemuož svědkem býti v své vlastnie při, a známo jest, že ta pře slove vlastnie, jejížto užitek příleží jim týmž jménem.

Svědek má znám býti súdci {i stranám proti nimž postaven jest}meziřádkový přípisek mladší rukou

Opět rychtáři nebo súdci porúčie se zkušovánie svědkóv, nebo svědek má býti súdci známý aneb najméň ty časy jemu se má oznámiti. Také té straně, proti kteréžto veden bývá, má býti znám, a zvláště v žalobě osobnie, v niežto tázáno bývá, slíbil li jest kto aneb řekli jest toto, nebo svědek, jenž praví, že by se někto jemu zavázal neb dlužen byl neb nětco řekl učiniti, máť jej znáti. Ale jinéť jest, kdež nepraví o zavázaní osobniem, neb o skutku.

Muož li let nedošlý svědčiti

Jest li otázka, muož li holomúdec neb let nedošlý, potom léta dospělá maje, svědčiti o těch věcech, kteréž jest viděl za času, dokudž neměl let dospělých. A odpověd jest, že muože, nebo což se nezhaňuje, to se dopúští, a moc duovoduov nemá býti sužována.

Muož li zlopověstný svědčiti

Otázka jest o tom, jenž již poblúdil. Odpověd, že má odvržen býti, nebo ktož jest byl jednú zlý domněn, jest zlým býti, by se potom pak i kál a pokánie uložené splnil, avšak zdá se, že nemuož svědčiti, nebo zlá pověst propuštěna jest jelikožto k bohu, ale ne k světu.

Muož li vražedlník svědčiti neb jiný hřiešník

Což pak o vražedlníciech a o jiných, jenž sú v smrtedlném hřieše. Odpověd, že právem našim nebývají odvrženi, a protož bývají dopuštěni, ačkoli právem duchovním zavrženi bývají.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).