Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

věci mohú býti, nebo nic neškodí z jednoho a téhož rodu viece svědkóv v cizí věc přijíti.

Opět ižádný nemá rozuměn býti hodným svědkem v své při. Opět k věření věci skutečné svědek také neprošený rozuměn bývá. Opět kdež počet svědkóv nejmenuje se, na dvú jest dosti, nebo řeč o mnohých počtem dvú se zavierá. {náměsečník}marginální přípisek mladší rukou Náměsečník muož li býti přijat v svědectvie či nic, to jakost pohlavie okazuje.

Byli li by všichni svědkové též poctivosti a vážnosti a jakost viery a náchylnost súdce s oněmi se sházie, všecka svědectvie mají následována býti. Pakli by z těch někteří jinak pravili, ačkoli nerovnému počtu má býti věřeno, jenž se s přirozením té věci sjednává, a což by nepřiezni anebo podezřenie milosti nemělo a potvrdíť súdce náchylnosti rozumu svého z vytazovánie a svědectvie, a což k té věci jest slušnějšieho a nepříbuznějšieho, nebo nenie potřebie k množství hleděti, ale k čistému věření svědectvie a k těm svědectvím, jimž radše světlost pravdy příleží. {křivý svěděk, kterýž počten byl, svědčiti nemuože}marginální přípisek mladší rukou Nemuož svědkem veden býti, ktož dřieve na toho křivé svědectvie pravil. Svědkové, kteréž žalobník z rodu svého provodil bieše, otazujícieho, nelíbí li sú se, z práva má varováno se býti, aby súdce pozorovali, aby dědicové, řečníci v při kteréž by pomoc chtěli činiti, svědectvie nevydávali. A totéž mezi zprávami kupectvie má zachováno býti.

Kto nemohú býti svědkové

Opět znamenaj, že všichni lidé dopuštěni bývají k vydání svědectvie, krom těch, jimž práva zapoviedají. A ti se vypisují v těchto veršíkách: povaha služebničí, pohlavie ženské, věk 12 let, ro rozšafnost pro blázny, pověst zlá, condicio, sexus, etas, discrecio, fama,cizojazyčný text štěstie neb bohatstvie, viera křesťanská pro židy, et fortuna, fides, in testibus ista requirendum, nam pueri, servi, mulieres sive protervi, Iudeus sive pauper non possunt esse licenter,cizojazyčný text jenž se takto vykládají najprvé: povaha jako služebník, jenž proto že jest vlastní, odvržen bývá od svědectvie. Pohlavie jakožto žena, kteráž proto, že věrné mysli jest a neustavičná, nemuož svědkem býti.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).