Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jenž žádného jistého počtu peněz nevyslovil, nebudu od jeho žalob zproštěn. Na to bylo konečně usúzeno: jestliže mimo zaplacenie puol kopy žalobce zvětše žaluje na súpeře, z toho jemu proti nejistému seznání přísežného vedlé spravedlnosti bude odpoviedati, nebo nejisté aneb sstálé vyznánie přísežného jakož žalobníku neprospievá, též obžalovanému neškodí.

Svědectvie přísežných muož býti popraveno {napraveno}meziřádkový přípisek mladší rukou k napomanutí {zupamatování}meziřádkový přípisek mladší rukou strany, kteréž vyznávají

Ortelem jest nalezeno, že ačkoli přísežný před súd na svědectvie vedený, k napomanutí strany, kteréž má svědčiti, jestliže snad od nie o některých věcech, jichžto bieše zapomanul, zjevně jemu ku paměti přivedla by seznánie prvnějšie, kteréž učinil, přivětšuje neb umenšuje napravila by, skrze to straně žádná škoda nevcházie.

Kde svědectvie přísežných jest mocné neb možné do jiných měst a kde nic

Svědectvie přísežných z končin miesta toho súdu, kdež sú přísežní, neztahuje se, avšak přísežní jednoho města do jiného města o zápisiech, krádežiech, lúpežiech a o súdiech a o výnosiech pří před jich súdem zjednaných a o věcech těm podobných listy svými svědectvie mohú vydávati.

O počtu přísežných při svědčení

Nalezeno jest, jestliže člověk zavieže se dovésti některú při svědectvím přísežných, žádného počtu jistého nevyslovie, poněvadž v při kterakkoli veliké svědectvie jednoho přísežného, když od jiných přísežných nezamietá se, jest mocné a sstálé, takový člověk túž při jedniem přísežným dostatečně muož dovésti. Pakli by při svém duovodu jistý počet jmenoval, jako ač by řekl, že třmi, šesti neb osmi přísežnými své pře chce dolíčiti, dlužen jest svú při dovésti tolika přísežnými a ne méně, poněvadž se k tomu dobrovolně zavázal.

O svědectví přísežných, že má býti viec váženo, nežli nepřísežných svědkóv

Opět nalezeno jest zde, že člověk života, cti a zbožie svého lépe muož brániti svědectvím přísežných, nežli od koho přemožen býti svědectvím týchž přísežných.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).