Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

býti vyslaní přísežní hodní a rozšafní, jenž jejich svědectvie k súdu mají vznésti.

O zavržení svědkóv pro prohřešenie

Svědkové před pruovodem, jenž nejsú z prohřešenie přemoženi, ani jsú se seznali, jestliže ty časy, když vystaveni budú k svědčení, byli by dostatečně z prohřešenie přemoženi, ještě od svědectvie se odmietají.

Ktož svědky v které při zamietá, také nemuož v též při svědkóv vésti

Ktož před súdem slavně svědkóm odpierá, zbráněn bývá od vedenie svědkóv v též při, leč by co nového zašlo, jenž by zvláštnieho duovodu potřebovalo.

Svědkové nemají odehnáni býti pro lest odporné strany

Jestliže by strana chtějíc umenšiti hojnosti duovodu súpeři svému, pudila by některé ku přísaze, aby svědectvie rady a pomoci jemu nečinil, bez odporu přísahy takové budú li od súpeře vedeni, jich svědectvie má slyšáno býti.

Obžalovaný z prohřešenie nemuož svědkem býti, dokud se neočistí

Jestli kto obžalován z kterého zaviněnie, hned obtieženo jest jeho domněnie, protož nemuož býti veden k svědectví v tom prohřešení, leč se prve dokáže býti nevinného, nebo svědkové mají býti beze všeho podezřenie a zlé pověsti.

O svědectví bratří v při hlavnie

Známo jest, že bratr miesto bratra v těžké při, totiž zlodějstvu, lúpeži a těm podobné, nemuož svědčiti. Opět ač obžalovaný k očištění své viny vystavil by bratří své k svědomí, a ti od žalobníka byli by zavrženi, jednie leč obžalovaný prve učinil by osvědčenie, že chce jiné svědky vystaviti miesto bratří odvržených, nemóžeť jiných vystaviti, nebo pravdě jestiť příslušno, že jest prve proto bratřie vystavil, že jest jiných neměl.

Opět kteříž mezi jinými krom své přirozené země dlúhý čas bydléce zjevně přede všemi slyšícími vyznali by se bratřie vlastní býti, přijde li jednomu z nich potřeba, nemuož druhého za svědka vystaviti,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).