Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

byl li by obžalovaný nepřítomen neb v dalekých krajinách prodléval by, tak že by snadně neb brzy nemohl pohnán býti, a nebo ač by obžalovaný přijma póhon z potupy nestál k zavitému súdu, a nebo že zlobivě se pokrývá, a nebo že překážie, aby k němu póhon nemohl přijíti.

Opět v příčině vytazování, kteréž druhdy přísežní činie, aby pravdu o některé věci zvěděli, častokrát bez přítomnosti obžalovaného v jich rozmlúvaních svědkové bývají vyslýcháni.

Opět kdež žalobce nemuož žalovati pro přísahu, jako v příkladě přisáhli jest zase nežádati lichev křesťanu daných.

Opět kdež se dokazuje obecní užitek a obecnie dobré, a nebo ač by svědkové byli staří a mocní, protož obecnie svědkové, za něžto z některé hodné příčiny bojí se, před sepřením pře bývají přijímáni, a to proto, aby pravda nebyla zatajena, a aby hojnost duovodu z rozličných příhod nebyla umenšena skrze přijímanie a vyslyšenie, však předřečených svědkóv straně potom časem svým stojíci to ke škodě nemá býti, poněvadž by snad měla slušné neb hodné výmluvy k úmyslu proti nie vedenému.

Svědkové přisáhnú, že nejsú najatí k svědomí, ač toho strana žádá

Svědkové neznámí a některak podezřelí k žádosti strany krom té přísahy, kterúž učinili k duovodu svého svědectvie, zvláštnie přisáhnú, že ani z prosby, ani z nájmu neb úplatku, ani pro vlastní nenávist, ani pro přiezen, ani pro užitek neb prospěch, kterýž sú měli neb mají, anebo měli by mieti, nejsú najatí neb zvedení.

K svědkóm k súdu přijíti nemohúcím přísežní mají posláni býti

Jestliže by svědkové byli nemocni nebo staří nebo mdlí a nebo jinú hodnú překážku měli by, že k súdu přijíti nemohú k vyslyšení, jejich svědectvie mají

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).