Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

býti svědectvie, jemuž by viera mohla přidána býti, by pak nebylo převyšujície.

O kšaftiech vlastní rukú sepsaných porúčejícieho

Jestliže porúčející kšaft od něho sepsaný před svú smrtí před některými věryhodnými pochválil by a řekl by: vuoli mé na listu, jenž na takovémto miestě ležie, dobře porozumějte neb sem tu položil, což sem chtěl porúčeti, tehda po jeho smrti takový kšaft, jakž bude zastižen, máť před se jíti plným právem.

Kterakým řádem poručníci mají kšaft plniti neb konati

Poručníci neb šafáři po smrti porúčejícieho najprvé dluhy zplatíce, hned přede všemi jinými věcmi ty věci, kteréž k spasení duše porúčejícieho umrlého dieti se mají, v jistotě tak aby pevné a sstálé zuostaly, jakož sú zřiezeny od porúčejícieho, jednajte a šafujte, nebo hodné a spravedlivé zdá nám se, aby ten, jenž živ jsa byl jest pánem zbožie, aby po smrti své dřieve než všichni jiní o svém dielu, totiž o kšaftu, kterýž jest k spasení své duše učinil, prvotně jist byl učiněn a bezpečen.

Dokud kšaft škodí a kdy pomíjie

Jestliže člověk před hodnými muži neb skrze listy pósobí a řiedie své skutky a potom toho řiezenie neodvolaje bez kšaftu vnáhle umřel by, takové zřizenie, kteréž jest učinil, dokudž rozumu požíval, za pravý kšaft pevně má držán býti, nebo skrze to dědicóm umrlého zdviženi bývají súdové.

Poručníci neb kšaftovní šafáři mohú se uvázati v zbožie poručené bez súdcí

Poručníci neb kšaftu konači neb obránce kšaftu po smrti porúčejícieho bez rozkázanie, vědomie a rady rychtáře a přísežných v zbožie a dědice umrlého tiem obyčejem, jakž jim jest poručeno, slušně mohú se uvázati bez odporu všelijakého.

Mužie dcer mohú se uvázati v zbožie těm dcerám poručené

Ač by umrlý pozuostavil by dcery za muožuov daných, v dědičný diel takových dcer (ač však který jim spravedlivě příslušie) radše jejich mužové nežli ti poručníci se uvieží, leč by snad porúčející jinak zřiedil,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).