Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

řiedil, jakož jest jemu poručeno, nebo na mnohé jiné pře milost má býti kšaftem na zádušie a ženským věnóm.

O odvolání kšaftu a překážce

{o odporu kšaftu}marginální přípisek mladší rukou Ktožkoli osobně jest při kšaftu a slyše jej neodepře, ani skrze to škodu a obtieženie práva svého umdlenie osvědče, ktožkoli také nejsa přítomen z jistého vědomie jsa naučen, že jest kšaft takto a takto učiněn a potom by jemu neodepřel, takový po smrti porúčejícieho kšaftu odpierati nemohú, ani kterak překážeti.

{pro dluhy}marginální přípisek mladší rukou Opět chtěje kšaftu odepřieti, má před porúčejícím, byl li by však při dobrém rozumu a bolest nemoci dopustí, takovú překážku {příčinu}meziřádkový přípisek mladší rukou předložiti, a svého úmyslu jej zjevně zpraviti. A jestliže ten, jemuž jest překážka stala se, svědkóv neměl by, porúčející popieraje hned na luoži nemoci, také i bez přítomnosti rychtáře před jedniem přísežným neb před tiem, jenž sú při poručenství, jestliže viece přísah vedlé počtu žalob má činiti, učinie toliko jednu, jiných zproštěn bude, nebo slušnéť jest, že věřitel nemocný maje umřieti, pro naději spasenie své duše, za kterúžkoli věcí měl by přisáhati, dobře přisáhá. Pakli by pro bolest přisáhnúti nemohl, vladaři jeho zbožím po smrti z každé žaloby jednú přísahú se očistí.

Kterak poslední kšaft zamietá prvnější

K tomu, aby kšaft poslednější zahnal prvnější, potřebie jest, aby měl svědomie sstálejšie a věrohodnějšie než prvnie. Opět jestliže poručenstvie druhé neruší prvnieho, ale toliko některé věci zatmělé vykládá a oznamuje dostatečně, jest svědectvie tak silné, jakož jest prvnie mělo.

Opět jestliže kšaft potomnější nezdvíhá prvnějšieho, ale nětco zvláště přidává, jakož hned před tiem řečeno jest, ale toliko některé věci k spasení duše příslušné ku prvniemu kšaftu přikládá a přispojuje, k tomu dostatečné jest svědecvie mužóv věrohodných, by pak bylo tak dostatečné, jakož jest svědectvie kšaftu najprv učiněného. Nebo poněvadž přičiněnie kšaftóv prvotnie má spasenie duše porúčejícieho býti opatřeno, k duovodu takových věcí má dopuštěno

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).