Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

přísežní vedlé svého svědomie vnitřnieho pro zachovánie kšaftu, jenž jest skutek milosrdný, s hanbú ty ssadiece, péči kšaftu a šafovánie jiným, jenž by pilni byli, mohú a mají poručiti plným právem.

O poručenství jelikožto ku počtu zbožie odumřelého

Počtové umrlého, kteříž v jeho zboží bývají nalézáni, k duovodu svému nemohú býti dostateční, a téhož práva jest, ač by umrlý v poslednie vóli jistú sumu peněz aneb také jisté zbožie sobě dlužnu býti oznámil.

Bude li jedno dědictvie dvěma poručeno

Jestliže by jedno dědictvie od porúčejícieho dvěma bylo poručeno, tak aby jeden z nich měl vládnúti polovicí druhého po jeho smrti, žádný z nich bez povolenie druhého svého dielu někomu svobodně pro dřieve řečenú povahu moci nebude dáti neb přivlastniti, ačkoli společně k zpuosobení té věci líbeznému moc měli by puojčenie.

O vyvolení poručené věci {že dědic a žena poručenému oddělují}marginální přípisek mladší rukou

Jestliže by porúčející někomu poručil viníce, anebo kopu grošóv, a jestliže po smrti porúčejícieho jedno z svrchuřečených poručených věci ten, jemuž jest poručeno, chtěl by vybrati neb vyvoliti a žena neb dědic svoliti by nechtěli, takové volenie toho, jemuž jest poručeno, přestane, ale radějí takové volenie na ženě neb dědicóv dobré vuole zuostane, protož na tom, což žena a děti ukáží, má dosti mieti plným právem.

Kšaftové mohú se dieti skrze poručníka {dobrého svědomí vuolí}marginální přípisek mladší rukou

Ktož svú poslední vuoli v jiného zpuosobení poručie, nezdá se by sšel bez kšaftu, nebo ten poručník muož kšaft umierajícieho vedlé vuole svého svědomie vnitřnieho zpuosobiti.

O kšaftiech na zádušie učiněných

Jestliže otec viece synóv maje neb dědicóv, kšaft, kterýž na zádušie zpuosobil, jednomu zvláště poručie, bez překážky toho, jestliže ten poručník netbanlivě neb nevěrně při kšaftu činie, a ti, jímž kšaft příleží, buďte duchovní neb světští lidé, tiem prodlévají a napraviti netbají, jiný dědic kterýžkoli muož poručníka proto obeslati a s pomocí práva připuditi, aby kšaft

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).