Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

z věna. Ale jestliže by jie věno poručil, kteréhož nevzal bieše, poručí li, zajisté naprosto neužitečné jest poručenstvie. Pakli by jisté penieze neb jistá věc neb nápravy věnné v poručenství byly ukázány, mocné jest poručenstvie. A náprava slove zpuosob {příprava}meziřádkový přípisek mladší rukou vladařstvie, jakožto vozové, pluhové a těm podobné věci. Bylo li by stádo poručeno a potom došlo by se jedné ovce, že zbývá, prodavačiť příslušie, ale když stádo bývá poručeno, i těch ovec, kteréž po učiněném kšaftu přisazují se, postup poručníkovi. Die Julianus: nebo stádo jestiť jako jedno tělo z spojeného kamenie, když zajisté duom bývá poručen, tehda i slúpové i kamenie, kteréž po učiněném poručenství jest přidáno, poručníku se dostanú, ale krokev neb slúp domový nemuož býti poručen, aby miesto obohaceno nebylo.

O těch, ktož bez kšaftu umierají

Ten bez kšaftu umierá, ktož jest ovšem kšaftu neučinil, protože jest smrtí zachvácen, aneb že jest nechtěl, aneb že neučinil kšaftu vedlé práva, nebo jest neměl slavnosti svědkóv, nebo že ten, jenž porúčel, nemohl jest poručenstvie činiti, jako sú prchliví a jiní předřečení, anebo že ten kšaft, kterýž učinil, potom zrušen jest a nebo nesstálý učiněn jest, zrušen totiž zplozením příbuzného po kšaftu počatého a na sirobu jmělého neb z jiné příčiny. Ale nesstálý bývá, když by z kumštu a ne z milosti byl učiněn. Ten také umierá bez kšaftu, ktož žádného dědice nemá.

O poručenství na zádušie

Také ustanovujem, aby žádné poručenstvie na zboží měšťan neb měsckém přes rok netrvalo, ale buď prodáno a kostelníkóm fary a na kostely svatého kříže a Matky božie penězi, za něž by prodáno bylo, buďte dáni, jenž na potřeby řečených domuov, kdež by se zdálo býti potřebné, vynaložte. Pakli by kto chtěl míti věčný kšaft z zbožie pánuov světských nebo nábožných, to {vykup}marginální přípisek mladší rukou.

O zrušení kšaftu po smrti

{poručníkóm li mateři děti mají dáni býti}marginální přípisek mladší rukou Přihodilo se, že jeden měštěnín svú poslední vuoli zpuosobiv, rozkázal duom prodati, a třetí čest ženě a dvě česti dvěmu dětem, jenž ještě nemluvňátka, pozuostavil, některým svým přátelóm, kteréž jmenovitě

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).