Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

V poručenstvích plněji vuoli porúčejících vykládáme, nežli v jiných smlúvách, protož poručím liť vína, zdáť se i sudy poručiti, bez nichž vína státi nemohú. Ale jinéť jest při prodajiech, nebo prodám liť víno u vědře, vědro nenie prodané. Opět o panování věci poručené jde před se bez dánie, ale věci prodané nic. {kšaft nerozumu v sobě zavíraje}marginální přípisek mladší rukou Opět kteréž věci v kšaftu sú napsány tak, že nemohú rozuměny býti, jsúť tak, jako by psány nebyly, kdež odporové mezi sebú v kšaftiech bývají nalezeny, žádnýť sstálý nenie, avšak bude li v prvniem kšaftu nalezeno dávám / odkazuji a v druhém nedávám / neodkazuji, nenieť odpor, protož první nemuož překážeti druhému, poněvadž se napravuje od druhého.

Opět poněvadž poslední kšaft jest, jehožto druhý nenásleduje, zjevnoť jest, že ač nemocný kšaft učině rozumně, podhojí se a potom po času opět roznemoha se a chvíli na loži leže umřel by, pořiezenie a zpuosobu kšaftu jiného neučině neumieráť bez kšaftu, nebo učinil jest dřieve kšaft, jehožto potom neodvolav, umřel jest, protož sstaneť a pevná zuostane, jakožto poslední, leč by snad napomanut jsa o kšaftu zpuosobeném před svědky hodnými s rozmyslem rozumu užívaje dobrovolně vyznal, že nechce kšaftovati, nebo tehda jakožto činěnie kšaftu odepře, o věcech pak kterých pozuostavie, zpuosobenie bude k dědicóm a náměstkóm, jakož měscké právo potřebuje a užíváno bývá, o tom také hledaj nahoře o dědictviech.

Mohú li věřitelé zapověděti věci poručené

Dělenie poručených a kšaftovaných má se vedlé hlav dieti na rovné diely, leč by porúčející jinak zpuosobil, aniž takové věci odkázané skrze kohokoli mohú býti kterým právem zapověděny, dokudž přijaty nebudú.

O kšaftu muže s povolením ženy {proti smlúvám svatebním}marginální přípisek mladší rukou

Ortelováno jest chotěbořským, jenž sem psali, takto: pozdravenie přátelské předsielajíce Vašie Opatrnosti oznamuje se, aby plněji a dokonaleji Opatrnost Vaše úmyslu našemu mohla porozuměti o některaké naše příhody, nebo přihodilo se, že jeden náš spoluměštěnín na smrtedlné posteli leže chtě zpuosobiti domu svému spasitedlně, povolal jest některých z přísežných

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).