Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

chtěla změniti, to učiň s přátelskú radú, pakli toho neučiní, z statku toliko čtvrtú čest obdrží, jehožto by z práva třetinu měla obdržeti. A na dobré vuoli buď jedné každé ženy neb paní vdáti se neb nechati, nebo manželstvie připuzené řiedko se líbí.

Pakli kto umře ženy nemaje ani děti a neučiní kšaftu, veškeren jeho statek dostaň se dědici jeho najbližšiemu neb přieteli. A pakli by neměl přietele, o jeho statku staň se takto: buď rozdělen na tři diely, z nichžto jeden dostane se za duši jeho, druhý na opravenie cest a mostuov a třetí na měscké potřeby, a to děj se skrze některé z přísežných.

Opět na kterémžkoli miestě kto umře, rozumu požívaje, co by koli zřiedil o svých věcech před muži viery hodnými nabo před přísežnými neb před svým farářem, pevnéť a sstálé bude.

O kšaftu manželky

{o poručenství ženy}marginální přípisek mladší rukou Každá žena své rúcho všednie aniž jiného komuž by koli chtěla neb k komuž by koli milost měla, muože odkázati bez odporu muže svého, leč by měla co svého vlastnieho, jehožto by toho muži nedala, tehda i to muož poručiti proti odporu muže svého. Opět žena majíc muže psance muož svého statku požádati bez odporu jeho zapsánie, a to jest zde bylo ortelováno.

Každý člověk muož své věci poručiti komuž chce

Každý člověk rozum maje, s svými věcmi vedlé své vuole muož učiniti, by pak i žena tomu odvolávala i děti odpieraly, avšak panovánie stane při jeho dobré vuoli.

Kapitoly o svědciech, kto nemohú svědčiti, a o povahách při svědciech

{o svědectví ženském}marginální přípisek mladší rukou Výpověd o svědciech jestiť zapověděna, protož všichniť bývají dopuštěni, jimž od práva nebývá zapověděno i nalezeno, jenž k otázce některakých přísežných, že svědečstvie ženy zavrženo bývá z práva, nebo jest neustavičná, krom některých příhod, v nichž žena muož svědčiti, jakož jest svrchu psáno o ženách a svědectvie mladce let rozšafných nemajícieho, jakožto samček, jenž let čtrnádcte, a samička,

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 10 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).