Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Opět některý hamfešt slove časný, jakož bývá osobný, t. jenž některé osobě dán bývá doživotně, a ten pomíjie s osobú, aniž spadá na náměstky, leč by se to vyslovilo. Jiný pak jest věčný, a ten zuostává s těmi věcmi, na něž svědčí, jakožto bývá, když městu duostojenstvie neb některému místu, neb některým osobám neb také některé osobě pro miesto neb pro kterúžkoli věc dán bývá, a takový hamfešt jest přispojený té věci a tak vždy trvá a se přidrží, leč by snad ty věci sešly a pokazily se, anebo leč by diel byl odtržen skrze jiný potomní hamfešt, aneb konečně docela odvolán z příčiny, aneb ztracen.

Hamfešt ztracen bývá mnohými obyčeji

Najprvé skrze skutek odporný, skrze nějžto někto odřieká se práva svého. Druhé skrze narčenie dřieve roku a dne. Třetie, když čas tomu slúžící pomine. Čtvrté skrze odsúzenie, jako když by kto ku prosbě něčie svú pečet přivěsil a týž jemu též dlužen byl by, jakož by to též listy svými mohl okázati, takový vidí se zápis neb hamfešt potratiti skrze skutek odporný. Páté zdvižen bývá hamfešt první od druhého neb skrze druhý činie zmienku vyslovenú o prvniem. Šesté skrze odvolánie pójčujícieho, jako jestliže hamfešt zavierá některé milosti, kteréž ten, jenž jest pójčil neb dal v minulém času, odvolává v času budúciem. Sedmé hamfešt potracen bývá skrze oderčenie vlastnie a vyslovené. Osmé a poslednie hamfešt potracuje se skrze zlé užívanie nebo skrze neužívanie neb skrze odporné užívanie, jako byl li by kto vykúpen od kterého rychtáře a často před rychtáře připraven bývaje a neodepře tomu, že by vyňat byl od něho a neokáže toho, takový své obdařenie potracuje, neb moci sobě pójčené neužívá.

Opět řečeno muož býti, že obdarovaný zle užívá hamfeštu, když jeho požívá proti úmyslu pójčujícieho, neb že živ jest životem obecním, opustě život zvláštní, pro jehožto zachovánie hamfešt bieše puojčen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).