Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

jeho vypraviti nechtěl, postavil. I jest otázka, zdali Petr z slibu pošlého, o němž přísežní svědčí, moci bude zproštěn býti. Na to bylo konečně usúzeno, že poněvadž slib upadá v dluh a skutečně má býti naplněn, Petr z slibu, v němž se zná, vedlé spravedlnosti zproštěn nemuož býti.

O slibu dobrovolně učiněném

Sliby, kteréžto člověk dobrovolně činí, má naplniti, protož slíbí li kto druhému dáti několiko kop gr. pražských, dlužen jest jemu dáti gr. střiebrných. Pakli jemu dá meděné, slibu jest nezachoval, protož kterékoli mince penieze člověk druhému slíbí, takové má jemu dáti dobré, jimižto kupovánie a prodávanie smlúva mohla by se dieti, nebo všelijaký slib má býti naplněn lepším a ne horším, avšak jestliže by člověk nespravedlivě jat byl a bázní smrti v vazbě připuzen jsa, cožkoli slíbil by neb se zapřisáhl co učiniti, k zachování takového slibu neb přísahy, když z vězenie vyjde, zavázán nebude, aniž puzen bude týmž právem, nebo slib má býti dobrovolný, jinak radějí má slúti připuzenie nežli zaslíbenie.

O slibu let nedošlého

Rukú dánie neb slibu, v němž let nedošlí bez poručníka sú učinili, nejsú zavázáni. Opět kteréž věci proti dobrým obyčejóm nebo v slibiech neb v rukú dánie dějí se, žádné nejsú moci.

Opět lstí neb přidáním bázni žaloba zajisté pocházé, ač by brzký slib zašel, avšak pro vymieněnie lsti nebo bázni slušně má zdvižena býti.

O lstivém slibu a škody vzetí

Ve vsi hospodář hostě času zimnieho v súmrak se dvěma koňmi do svého domu přijem a řekl jest jemu: naději se, že dokudž lidé chodie sem i tam, že tvým koňóm nic nebude uškozeno. A když host skrze řeč předřečenú nadál se jest slibu bezpečenstvie jemu učiněného, ubezpečiv se, nenalezl jest ráno koní svých. I jest otázáno, zda li skrze řeč hospodářovu, kdež řekl: naději se, dokudž etc.cizojazyčný text host byl by o svých koniech dostatečně ubezpečen.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).