Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

moc jest onoho ssúti, aby na jeho miesto vstúpil také právem obecním neb v právo obecnie.

Opět ve při súzené pokladové mocí súdce vzatí viece zvykli sú býti roztrženi, nežli právem panstvie vladeni, pakli by pro chytrost odsúzeného kupec nemohl by se naleznúti, tehda mocí kniežeckú panstvie přidáno bývá věřiteli.

O základiech

Ač by dlužníci věci zastavené neb pójčené věřitelóm právem před jich svolenie odlúčili by, předešlého neruší zastavenie, nebo zastavenie základu svolením bývá utvrzeno i zrušeno.

{o základiech purkrechtních neb zástavách}marginální přípisek mladší rukou Opět dna v zástav kladě zastaveného, jestliže by věřitel z užitkóv dluh svój postihl, týmž právem základ zproštěn buď zástavy a nikoli nemuož odlúzen býti aneb oddělen nebo prodán.

Opět prodal li by věřitel pójčené neb zastavené věci, z toho, což se nedostává, žaloba příslušie věřitelu proti rukojmí nebo obžalovanému.

Opět dokudž nebudú penězi vcele věřiteli odečteni, by jich pak větší diel vzal, avšak moc má zastavenú věc odlúčiti neb prodati.

Opět ač by bez záplaty věřitel bez odporu práva {o prodání základuov}marginální přípisek mladší rukou smlúvy ty věci, jenž jemu v základě byly dány, prodal, neslušieť prodaje odolávati, poněvadž učinil li by při té věci co lstivě, ne ten, jenž kúpil, ale věřitel od tebe má pohnán býti. Opět jestliže dřieve, nežli by odbyl neb prodal vládnutí {ařství panství}meziřádkový přípisek mladší rukou zastavené, dával lis penieze věřiteli a on nevzal a ty to osvědčiv položils je a tak dodnes v té při stojí, nenie slušný odbyt základu. Pakli jest prvé, nežlis ty penieze dal, právo prodaje učinil, což se právem stalo, nemuožeš se odvolati.

Opět ktož jest dědicem s některé strany, nemuože dielu svého z základu vzieti, leč by veškeren dluh zaplatil.

Kapitoly o listech obdařených od knížat i o jiných listech

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 12 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).