Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

O obnovení starých listóv {ač by požádáni byli přísežní neb osoby pečeti mající, skutečně tu prozbu stvrditi mají těm, ktož to potřebují}meziřádkový přípisek mladší rukou

Poněvadž skrze starost list porušen bývá a také poněvadž častokrát písmo s listuov počíná pršeti z příčiny listu neb zlého černidla, ačkoli list znovu byl by udělán, poněvadž také rychtáři a přísežní měli by na péči mieti, aby duovodové věci nezhynuli, budú li jejich očima předloženi listové nikterak nepoškvrnění a prošeni byli by, aby je obnovili a pod pečetí svú sepsali, takovú prosbu mají skutečně dokonati, aby lidé z příčin předepsaných práv svých nebyli zbaveni, a skrze taková přepsánie pečetmi duokladnými neb přirozenými měsckými a osob mocných, na něžto slušie, upevněnými byli by snad listové staří porušeni, nebo snad že by jich mieti nemohli, k duovodu úmysla svého člověk má rozumně dopuštěn býti.

O hamfeštiech dva články v sobě zavierajících

Byl li by list neb hamfešt dva články v sobě zavieraje, z nichž jeden byl by osobní nebo na dluh a druhý o zboží nebo na dědictvie, zdali proto bude list nepravý, že první řečí latinskú, ale druhý slovy obecními byl by sepsán? Odpověd, že pro řečené dvojenie řečí hamfešt nenie porušený, nebo poněvadž list ne k slovuom, ale k skutkóm skrze slova znamenaným konečně zřiezen jest, kterúžkoli řečí sepsán by byl, jehožto ovšem věc znamenána od slyšících, před nimiž čas duovodu najevo rychtáři má rozuměna býti, vždycky mocná jest, aniž proto nenie li jiné překážky, má některak odvržena býti.

O přikládaní pečeti k listóm

Ku přikládaní pečeti řád převrácený neb předložený neporušuje hamfeštu, ačkoli skrze to hlúpost písaře tiem se okazuje.

O rozdielu hamfeštóv

Hamfešt jest dvuoj: jeden slove zvláštní, jako když jednomu městu neb jedné osobě pójčuje se jeden člověk. Jiný pak slove obecní, jako kterýž v sobě zavierá viece článkóv, aneb když mnohým osobám o mnohých věcech pójčuje se.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).