Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Pargamenem nebo listy nepsanými, ačkoli byly by při tom pečeti, nebývá úmysl doveden, aniž také písmo listovnie viece ani co jiného dovodí, než pokud, a co vzní, protož jestliže by diel dluhu na listu napsaného byl zaplacen a ostatek zaplaceno nebylo by, nebo zaplatě kto dluh, nevrátil by listuov neb nezkazil, vdlužil by se znovu, toť nemuož těmi listy dovedeno býti. Opět když by dluh zaplacený listy smluvními byl doveden, tehdá jiní listové o témž dluhu marni sú, aniž viec těmi listy druhými muož žaloba kterého žalobníka konána býti, nébrž takový skrze své druhé listy odsúzen bude za přemoženého.

O výkladu rozumu listóv královských

Když některací měšťané jednomu, jenž jich súd právem nápravním držieše, o pokutách některakých pří v listy neb obdařenie královské městu doúfajíce nechtiechu odpoviedati, a on vedlé jiných listuov královských pravieše, že by měl právo k těm pokutám, a oboje strana týmiž listy, jimižto svój úmysl usilováše dovésti, přišla bieše před súdce, tehda přísežní súdu vidúce a slyšiece listy a duovod strany obojí tak i onak, odpověděli sú, že na ně jakožto na poddané a nižší výklad listuov královských nepřísluší, nebo komuž přísluší práva skládati, tomuť slušie i právu rozumu dávati, protož řekli sú stranám, že s předřečenými listy k rozeznání otázek mezi nimi učiněných mají se k vyslyšení krále milosti a rady jeho utéci.

O škodném opravování hamfeštuov

Posúzeno jest měšťanóm z Kolína, že strúhanie písma s listu na miestě znamenitém, totiž kdež slovo potvrzujície změněno bylo by v slovo odpierajície a nebo zase, anebo jestliže by vlastnie jméno místa některého neb osoby, na niežto moc záleží, změní se, a nebo ač by počet summy některých peněz přivětšen byl neb ujat aneb co takového, ješto by tu věc změnilo, stane li se v hamfeštu, tiem se list ruší a moc ztracuje. Opět usúzeno jest týmž, že otevření listové zevnitř zapečetění a hamfeštové přivěšenými pečetmi potvrzení jednostajné sú moci.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 2 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).