Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

od rychtáře bude vydán, prodán anebo jinak zpeněžen muož býti týmž právem. Nebo takový prodaj větší zisk činí pánu toho základu, nežli když by prodleno bylo.

O zastavení základu do určeného času

Ačkoli dlužník slíbil jest věřiteli dluh v určený čas zaplatiti pod pokutú škody, jestliže prodlévaje, záplatu zastaví jemu dědinú, s kteréžto obilé žne, neb vinnicí, s niežto víno zbierá. Dokud věřitel takového základu neb jiného, jehožto užitek béře, drží, nemuož z práva dlužníku škody počítati ani jeho ku placení škod připuditi.

O základuov dání

Ačkoli z obyčeje se zachovává, že cožkoli věřitel nalezne v moci dlužníka, žádá li, to jemu za základ od rychtáře má dáno býti, avšak to při věcech, kteréž ne každý čas bez škody s miesta na miesto přenášeny býti nemohú, neslušie přísně zachovávati. Protož mají věřitelé býti opatrni, aby základy jim dané u sebe a v své moci chovali, jinak jestliže by ty základy týmž dlužníkóm zase dávali, pod kterúkoli výmienkú, toliko když jiných věřitelóv neměli by svolenie, to by se přihodilo. Jiní věřitelé žádají li ty základy v moci dlužníkóv nalezeny, poberú jim mocí rychtáře vydané, nebo věřitelé, kteříž základy vzaté opět zase dlužníkóm bez splněnie dluhu navracují, k zklamání jiných věřitelóv zdá se, že to činí, protož lest jelikožto k tomu nemá jim některak spomoci. O základech křesťanských a židovských hledaj nahoře o zlodějstvu.

Opět ti, jenž základy přijímají, když činie žalobu z té věci zápisy neb listy, známo jest, že mají předloženi býti všem věcem, kteréž příležie žalobám osobným. Opět byl li by statek obecnie zastaven a zavázán a potom zbožie jiné zvláště v základě bylo by dáno, i že z obecnieho zastavenie mocnější jmien jest věřitel, kterýž prve jest smluvil, vyjednal lis od toho prvnějšieho, nenieť slušné, aby od toho, jenž jest potom věřil, měl překážku.

Opět učinil li jest smlúvu dřieve nežli vobec, a dno, t. země, bylo by jemu zastaveno, tobě druhému věřiteli

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 3 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).