Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

zapověděno, aniž jemu viece má vjití do města dopuštěno býti.

Kapitoly o základiech

Skrze omeškánie vyplacenie základu věřitel nemuož puzen býti dlužníkóv osobně žalobou sjednávati.

O základiech celnému zastavených

V jiných práviech takto stojí psáno: věřitel nemuož slušně puditi dlužníkóv osobnú žalobú, když počna při o základ i opustí. Opět jinde takto: věřitel nemuož slušně puditi dlužníkóv žalobú osobní opustě protivenstvie základu.

V kterých příčinách základ tajně zavazuje se

Zbožie a statek na místě cla podané neb stavené sú celnému tajně zavázány pro zaplacenie dani {cla / platu}meziřádkový přípisek mladší rukou. Opět ktožkoli s obecní pokladnicí smlúvu má nebo úřady svých vyšších projednává, jisté jest, že jeho statek zavázán jest v základě, ačkoli to zvláště se nejmenuje.

Opět ktož by forberky, dědiny neb vinnice neb věci nápodobné dal v základě, užitkové takových věcí skrytě zastaveny zdají se býti tajně zavázány. Opět poněvadž spravedlivé jest viece vuole smlúvajících nežli slov svárlivých patřiti, tehdy ktožkoli některé věci druhému zastaví v základě, netoliko ty, kteréž ty časy má, ale také i kteréž budúcně mieti bude, zastavil jest neb zavázal, ačkoli toho jmenovitě nevysloví.

O základiech na druhém miestě vzatých

Kto základ na druhém miestě béře, ten muož práva svého potvrditi a svým řéci neb nazvati, tak ač jest prvnějšiemu dlužníku penieze splnil, anebo ač jest je dával a on přijíti nechtěl, a on znamenav schoval je, ani k svému užitku obrátil.

Tyto věci v základě nemají brány býti pro dluhy {a fentovány}meziřádkový přípisek soudobou rukou

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).