Vít Tasovský z Lipoltic: [Český překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských, rukopis A]

Knihovna Národního muzea (Praha, Česko), sign. IV B 10, 1r–195v. Editor Jamborová, Martina. Ediční poznámka

Edice vznikla v rámci řešení projektu GA ČR č. P406/10/1140 Výzkum historické češtiny (na základě nových materiálových bází).

[Generovaný obsah]

Miesto, jakožto při zlodějstvu a svatokrádeži, za něž bývá i hlavní tresktání i menší tresktání a muka. Čas, ten dělí zloděje denního od nočního. Jakost, když skutek těžší a lehčejší jest, jakož se dělí krádežové noční od denních. Kakost dělí zloděje prostého od toho zloděje, jenž dobytek krade, nebo ktož by jednoho vepře ukradl, jakožto zloděj skrúcen buď, a ktož stádo, ten jakožto ten, jenž dobytek kradl by. Příhoda má zřenie k skutku, ačkoli právo nemstí méně nad tiem, jenž proto, aby člověka zabil, vystřelí, nežli nad tiem, jenž by zabíjal. A protož mezi Řeky nešťastné příhody mstěny bývaly sú dobrovolnú pouštie.

Dědic neponese pomsty za rodiče svého

Opět upadne li kto u vinu neb v pomstu a umře, tak nejde na dědice, nebo pomsta ustanovena jest pro lidské polepšení, kterážto když ten umře, na něhož jest vzložena, tuť se koná. Přiházieť se také, že jednostajná prohřešení v některých krajinách tieže a lehčeji bývají mstěna, jakožto v Africe paličové osenie a v Míšni a kdež kovy neb minci mají, falešní mincieři. Také se často přiházie, že muky některých lidí zostřují se kolikrátž mnohým osobám ku přílišnému zlému, usilujíciem příkladem bylo by potřebie.

Zabije li matka dietě své

Zabije li žena syna neb dceru svú, muku podstúpí, jako by otce zabila.

Jedná li žena smrt muže svého aneb on její zase,

smrt kola podstúpí, t. kólem buď zbita neb na kolo vpletena. Pakli se muž tak těžkého prohřešení dopustí, tehda najprvé za koněm jsa uvázán, po rynciech a uliciech má vláčen býti, a potom na kolo zbit. Ale že při takovém vláčenie údové ohavní odkrýváni bývají, protož pro poctivost pohlaví ženskému to se odpúští, na kolo však zbita bývá.

 
logo ÚJČCopyright © 2006–2021, oddělení vývoje jazyka, Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Vyhledávací program © 2006–2021, Boris Lehečka; Grafický návrh © 2006–2021, Irena Fuková

Vokabulář byl spuštěn před 14 lety, 11 měsíci a 13 dny; verze dat: 1.1.18
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyStrategie AV21
Web byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, projekty č. LM2018101
(LINDAT/CLARIAH-CZ) a LM2015081 (RIDICS).